Repertoár

Noc diva­del 2018

Při­po­ju­je­me se k Noci diva­del, kte­rá letos při­pa­dá na 17. listopadu!

Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
Délka: 240 minut
Premiéra: 17. 11. 2018
Pro Děti

Cena

Sektor A10,- Sektor B10,-

V kaž­dou celou hodi­nu, tedy již od 16.00 a dále v 17.00, 18.00 a 19.00 mohou divá­ci v sále zhléd­nout pásmo němých gro­te­sek veli­ká­nů jako byli Char­lie Cha­plin, Bus­ter Kea­ton, Max Lin­der a Lau­rel a Har­dy s živým kla­vír­ním doprovodem.

Foyer diva­dla se pak pře­mě­ní na pří­jem­ný poko­jí­ček, ve kte­rém hereč­ky Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Niko­la a Danie­la Zby­tov­ská z Diva­dla MALÉ­hRY budou pro děti číst z nové kníž­ky „POHÁDKY a MALÉ­hRY“ a dospě­lí se můžou těšit na „ČTENÍ K POLÍVCE“.

POHÁDKY a MALÉ­hRY — děti se v 16.30 a v 17.30 dozvě­dí o stra­ši­dle, jež se bálo stra­šit, nebo o kula­tém Pepíč­ko­vi, kte­rý se tak nacpá­val slad­ký­mi dor­ty až z něho byla kou­le a kutá­lel se bez­vlád­ně po škol­ní tělo­cvič­ně z rohu do rohu.
“Žijí mezi námi. Čaro­děj­ni­ce, stra­ši­dla, has­tr­ma­ni i podiv­né okříd­le­né bytos­ti. Žijí v našich domác­nos­tech, v šuplí­cích sekre­tá­řů, kre­den­ců a skří­ní. Sta­čí jen otevřít dve­ře od domu nebo dvíř­ka skříň­ky a jsou tu!”

ČTENÍ K POLÍVCE — na své si při­jdou i dospě­lí, kro­mě pohá­dek zazní od 18.30 a 19.30 také něko­lik úsměv­ných pří­bě­hů odpo­slech­nu­tých v kavár­nách, ke kte­rým bude po celý večer podá­va­ná výteč­ná gulášo­vá polévka.
A jeli­kož k Diva­dlu Bol­ka Polív­ky neod­mys­li­tel­ně pat­ří klauni a šaš­ci, může­te se jimi na chví­li stát i vy.

Na poklad­ně bude k zakou­pe­ní za 10 Kč klaun­ský nos, se kte­rým vám bude vstup na Noc diva­del umožněn.