Repertoár

Nebe?

Dám­ská jíz­da. Chla­pi pozor, jedu je dost!

Autor: MALÉ­hRY
Režie: MALÉ­hRY
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská, Jaro­mír Barin Tichý
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 28. 10. 2005
Divadlo: MALÉhRY
Komedie

Cena

Sektor A340,- Sektor B270,- Sektor C220,-

Prv­ní autor­ské před­sta­ve­ní diva­dla MALÉ­hRY, inspi­ro­va­né vyprá­vě­ním a sku­teč­ný­mi pří­běhy žen kolem nás. V pří­bě­hu uči­tel­ky, hereč­ky a kadeř­ni­ce dochá­zí ke kon­flik­tům díky odliš­né­mu vidě­ní svě­ta a posto­jům k mužům. Děj se ode­hrá­vá tam, kde se oci­tá­me po smrti.
Pře­mýš­le­li jste někdy o sebevraždě?
Co se sta­ne, když se to stane?
A sto­jí za to, aby se to stalo?
Mož­ná se nesta­ne vůbec nic….