Repertoár

Muž­ské oddelenie

Trp­ká komé­dia Rado­šín­ské­ho naiv­né­ho diva­dla o tom, ako sa otvá­rajú telá a duše na muž­skom oddelení.

Autor: Sta­ni­slav Štepka
Režie: Juraj Nvo­ta
Hrají: Sta­ni­slav Štepka, Maruš­ka Nedo­mo­vá, Andrea Mart­vo­ňo­vá, Kris­tí­na Mada­ro­vá, Mojmír Caban, Kamil Mikul­čík / Šte­fan Rich­tá­rech, Samu­el Spi­šák / Ondrej Hraš­ka, Mar­ce­la Cmo­rejo­vá / Ana Vypa­ri­no­vá Krsma­no­vič, Ladi­slav Hubá­ček, Vla­di­mír Svítek
Divadlo: Radošínské naivné divadlo
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C350,-

V insce­ná­cii Muž­ské odde­le­nie divá­ci iste spo­znajú všet­ky typic­ké pozná­va­cie zna­ky auto­ra a poe­ti­ky Rado­šin­ské­ho naiv­né­ho diva­dla, zná­me herec­ké tvá­re (Maruš­ka Nedo­mo­vá, Sta­ni­slav Štep­ka atď.), ale hlav­ne typic­ký humor, vôňu člo­ve­či­ny a poe­tic­ké pies­ne, ten­to­raz v inter­pre­tá­cii tzv. javis­ko­vých nemoc­nič­ných Čer­ve­ných nosov.