Repertoár

Můj báječ­ný rozvod

Můj báječ­ný roz­vod je las­ka­vá kome­die, kte­rou irská autor­ka věno­va­la všem, kte­ří ne vlast­ní vinou zůsta­li sami.

Autor: Geral­di­ne Aron
Režie: Jana Kali­šo­vá
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Scénografie: Miloň Kališ
Kostýmy: Katarí­na Hollá
Světla: Michal Steh­lík
Produkce: Jan Bal­zer, Kate­ři­na Schauerová
Překlad: Pavel Dominik
Foto: Roman Černý
Délka: 130 minut + přestávka
Premiéra: 23. 10. 2003
Divadlo: Filmová a divadelní agentura
Komedie Drama Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Nejbližší představení:

Hra se popr­vé uvá­dě­la v irském Dru­id The­a­t­re, odkud se pře­su­nu­la do lon­dýn­ské­ho diva­dla Apollo ve West Endu, kde obdr­že­la cenu Oli­vier nomi­nati­on for Best Enter­ta­in­ment. I když se od doby své­ho vzni­ku hra­je ve 32 zemích, autor­ka uvá­dí, že praž­ská pro­duk­ce pat­ří mezi její nej­ob­lí­be­něj­ší. Od pre­mi­é­ry v roce 2003 se před­sta­ve­ní těší nepře­tr­ži­té­mu zájmu divá­ků a je dosud nejdéle uvá­dě­ným titu­lem Geral­di­ne Aron v jed­né zemi.