Repertoár

Moni­ka Abso­lo­no­vá a Ondřej Hájek – Bez řečí

Kon­cert krá­lov­ny čes­kých muzi­ká­lo­vých jevišť Moni­ky Abso­lo­no­vé na zám­ku ve Slav­ko­vě u Brna za dopro­vo­du skvě­lé­ho pia­nis­ty Ondře­je Hájka.

Hrají: Moni­ka Absolonová, Ondřej Hájek
Foto: Lenka Hatašová
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C390,-

V rám­ci toho­to hudeb­ní­ho setká­ní zazní sklad­by z muzi­ká­lo­vých před­sta­ve­ní, kte­rých se drži­tel­ka Cen Thá­lie zhos­ti­la nejen na praž­ských diva­del­ních prk­nech. Chy­bět nebu­dou ani důvěr­ně zná­mé a oblí­be­né sklad­by z Evi­ty a Fun­ny Girl, kte­ré Moni­ka dopl­ní o hity ze své­ho repertoáru.