Repertoár

Miloš Štěd­roň: Ženy v hud­bě a v divadle

Co může o ženách říct Miloš Štěd­roň? Věř­te, že mno­ho. A obzvlášť o ženách spojených…

Úvodní slovo: Simona Kostrhunová

Cena

Sektor A100,- Sektor B100,- Sektor C100,-

Co může o ženách říct Miloš Štěd­roň? Věř­te, že mno­ho. A obzvlášť o ženách spo­je­ných s hud­bou a diva­dlem. Reno­mo­va­ný brněn­ský muzi­ko­log a skla­da­tel je auto­rem hud­by k mno­ha čino­hrám a fil­mům, spo­lu­pra­cu­je s čes­ký­mi a slo­ven­ský­mi diva­del­ní­mi scé­na­mi. Kom­po­nu­je orchest­rál­ní, komor­ní a vokál­ní kon­cert­ní sklad­by a hud­bu pro lido­vé nástroje.

Fes­ti­val Ženy ženám (kvě­ten 2023): Osla­va žen­ství, krá­sy, tvo­ři­vos­ti, odva­hy a inteligence.

Téma roku 2023: Žena inspi­ru­jí­cí a žena inspirovaná