Repertoár

Dis­ku­ze: Mar­ké­ta a Maura

Dis­ku­ze v rám­ci fes­ti­va­lu ŽENY ŽENÁM.

Bese­da s brněn­skou pri­má­tor­kou a ital­skou Brňač­kou neje­nom o Brně…
Mode­ru­je: Anna Put­no­vá
Účast­ni­ce deba­ty: Mar­ké­ta Vaň­ko­vá (pri­má­tor­ka sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna), Mau­ra Man­zi­ni (obchod­ní ředi­tel­ka Hote­lu Cosmopolitan)

Vstup­né dob­ro­vol­né! Výtě­žek bude věno­ván Klu­bu svo­bod­ných matek z. s.