Repertoár

Mária Bidel­ni­co­vá – Relax

Ver­ni­sáž výsta­vy obrazů.

Ver­ni­sáž maleb pozo­ru­hod­ných pro své abs­trakt­ní expre­siv­ní vyjá­d­ře­ní od slo­ven­ské aka­de­mic­ké malíř­ky, v umě­lec­kém svě­tě zná­mé pod pseu­do­ny­mem MURO, kte­rá se věnu­je vlast­ní tvor­bě, restau­ro­vá­ní a fotografování.

VÍCE ZDE