Repertoár

Like Shake­spea­re

„Jsme z téže lát­ky, z jaké se tka­jí sny, a chvil­ka žití je ost­rov v moři spán­ku.“ W. S.

Autor: Pavel Trtí­lek
Režie: Petr Hal­ber­sta­dt
Hrají: Petr Blá­ha / Tomáš Milostný, Petr Hal­ber­sta­dt, Jakub Šafrá­nek / Voj­těch Blahuta, Ondřej Dvo­řák, DJ – Marek Tůma
Dramaturgie: Pavel Trtí­lek
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Micha­e­la Savovová
Choreografie: Hana Hal­ber­sta­dt
Překlad: Jiří Josek
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 07. 03. 2016
Divadlo: StageArtCz
Komedie Pro Děti

NEJEZDĚTE DO LONDÝNA, LONDÝN JE TADY! 

Před­sta­ve­ní pou­ta­vým a atrak­tiv­ním způ­so­bem při­bli­žu­je hlav­ně mla­dé gene­ra­ci toho­to veli­ká­na svě­to­vé­ho diva­dla, pou­ka­zu­je na to, že není tře­ba se obá­vat tzv. vel­ké kla­si­ky, a diva­del­ní­mi pro­střed­ky demon­stru­je nesmír­nou nad­ča­so­vost a aktu­ál­nost díla Wil­li­a­ma Shakespeara. 

V před­sta­ve­ní se divá­ci pono­ří do doby alž­bě­tin­ské­ho diva­dla rene­sanč­ní Ang­lie. Středo­bo­dem celé hry je jeden z nej­vý­znam­něj­ších dra­ma­ti­ků svě­to­vé­ho diva­dla Wil­li­am Shake­spea­re. Pro­střed­nic­tvím vyprá­vě­ní samot­né­ho Shake­spea­ra se dozví­te mno­hé o jeho sou­kro­mém živo­tě, o poza­dí vzni­ku jeho nej­slav­něj­ších diva­del­ních her, ale i o živo­tě v době rene­sanč­ní Ang­lie, to vše umoc­ně­né hudeb­ním dopro­vo­dem DJ Mar­ka Tůmy pří­mo na jevišti. 

Může­te se tedy těšit na pes­t­rý herec­ký kon­cert v pří­bě­hu protka­ném nejen pou­če­ním, ale i humo­rem oko­ře­ně­ným napětím. 

Před­sta­ve­ní Like Shake­spea­re vznik­lo pod zášti­tou minis­try­ně škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy Kate­ři­ny Vala­cho­vé a za finanč­ní pod­po­ry Kraj­ské­ho úřa­du Jiho­mo­rav­ské­ho kraje.

Recenze:

Hra Like Shake­spea­re oslo­ví nejen mla­dé diváky.
10. 03. 2016, novinky.cz, Jaroslav Štěpaník