Repertoár

Líbán­ky na Jadranu

Kome­die o sta­no­vá­ní v chor­vat­ském kem­pu, lás­ce po pade­sát­ce i v pět­a­dva­ce­ti, dvoj­ča­tech, prázd­ni­no­vém opa­lo­vá­ní, šnorch­lo­vá­ní a kolobě­hu živo­ta nejen na Jadranu. 

Autor: Patrik Har­tl
Režie: Patrik Har­tl
Hrají: Eva Holu­bo­vá, Bohu­mil Klepl, Mari­ka Šoposká, Ště­pán Benoni
Scénografie: Rená­ta Weidlichová
Kostýmy: Agnie­sz­ka Pátá – Oldak
Světla: Jiří Holý
Hudba: Filip Nebřen­ský, Marek Doubra­va
Produkce: Hele­na Jiříková
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 23. 06. 2017
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A700,- Sektor B600,-

Man­že­lé Eva a Bob si vyje­dou při­po­me­nout svou sva­teb­ní ces­tu, aby se při­pra­vi­li na blí­ží­cí se kaž­do­den­ní důcho­do­vé sou­ži­tí. Vydr­ží čelit tak vel­ké­mu množ­ství spo­leč­ně trá­ve­né­ho vol­né­ho času? Budou si mít ješ­tě vůbec co říct? A jakou roli během jejich dovo­le­né sehra­jí mla­dí milen­ci, kte­ří si v kem­pu posta­ví stan ved­le nich?

Vstu­pen­ky lze zakou­pit výhrad­ně v poklad­ně diva­dla (bez mož­nos­ti rezer­va­ce) v počtu max. 4. vstu­pen­ky na oso­bu, na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.