Repertoár

Letem soko­lím

Kome­die o tom, že lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu.

Autor: Petr Jar­čev­ský, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Voj­těch Fatka
Režie: Petr Jar­čev­ský
Hrají: Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč
Supervize: Bolek Polív­ka
Dramaturgie: Petr Jar­čev­ský
Scénografie: Anna Vale­šo­vá Pospíšilová
Kostýmy: Anna Vale­šo­vá Pospíšilová
Světla: Tomáš Tušer
Hudba: Jan Kyncl
Produkce: Vla­di­mí­ra Kalatová
Foto: Jiří Salik Sláma
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 26. 01. 2018
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Pro Děti

Cena

Sektor A350,- Sektor B200,- Sektor C100,-

Gro­teska Letem soko­lím vyprá­ví o podi­vu­hod­ném přá­tel­ství dvou klau­nů, náčel­ní­ka župy Břéti a její­ho jedi­né­ho aktiv­ní­ho čle­na Čeň­ka. Dvo­ji­ce se ve sta­ré soko­lov­ně urput­ně sna­ží při­pra­vit na Vše­so­kol­ský slet. Břé­ťův sokol­ský postoj pře­chá­zí od bohu­li­bé­ho cvi­če­ní těla až k dogma­tic­ké­mu pro­sa­zo­vá­ní myš­le­nek zakla­da­te­le soko­la Mirosla­va Tyr­še, jehož nástup­cem se cítí být. Zís­kat uzná­ní pro svou Župu 48 je jeho život­ním snem. Jeho tou­ha dove­de oba cvi­čen­ce do mez­ních situ­a­cí. Nad samot­ným pří­bě­hem však sto­jí klaun­ské exis­ten­ce Čeň­ka a Břéti a jejich per­ma­nent­ně pro­blé­mo­vé­ho vztahu. 

Před­sta­ve­ní vznik­lo pod super­vi­zí Bol­ka Polívky.

Vhod­né pro celou rodinu.

Recenze:

Let soko­lí v Diva­dle Bol­ka Polív­ky je vtip­nou a pove­de­nou klauniádou
31. 01. 2018, novinky.cz, Jaroslav Štěpaník