Repertoár

Lás­ka v pří­mém přenosu

Lás­ka v pří­mém pře­no­su je jed­nou z nej­slav­něj­ších kome­dií Nor­ma Fostera.

Autor: Norm Fos­ter
Režie: Roman Štol­pa
Hrají: Petr Čtvrt­ní­ček, Kris­tý­na Frejo­vá, David Sucha­ří­pa, Iva­na Koro­lo­vá, Micha­e­la Tome­šo­vá, Mar­tin Kavan, Radek Zima
Délka: 120 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C420,-

Norm Fos­ter je nej­hra­něj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší kanad­ský diva­del­ní autor všech dob. Napsal přes 50 diva­del­ních her, kte­ré se kaž­do­roč­ně dočka­jí více jak 150 pre­mi­ér po celém svě­tě. Pro­to doma Foste­ro­vi pře­zdí­va­jí „kanad­ský Neil Simon“. Hry, kte­ré napí­še v posled­ní době, mají pre­mi­é­ru na Fes­ti­va­lu Nor­ma Fos­te­ra, což je fes­ti­val insce­na­cí výluč­ně jeho titu­lů. Někdo se pros­tě sta­ne kla­si­kem už zaživa.

Lás­ka v pří­mém pře­no­su je jed­nou z nej­slav­něj­ších kome­dií Nor­ma Fos­te­ra. Svou ori­gi­nál­ní stav­bou při­po­mí­ná povíd­ko­vý film. Šest pří­bě­hů se ode­hrá­vá během jed­no­ho veče­ra v jed­nom men­ším měs­tě. V prv­ním z nich dosta­ne man­žel­ský pár zapla­ce­no za sex v pří­mém roz­hla­so­vém pře­no­su. V jiném musí rocko­vá hvězda odo­lá­vat svo­dům sotva zle­ti­lé fanyn­ky. V dal­ším zjiš­ťu­je maji­tel striptý­zo­vé­ho pod­ni­ku, jak je těž­ké pro­pus­tit neschop­nou striptér­ku… Osu­dy jed­not­li­vých postav, o kte­ré se dělí pět her­ců, se čím dál víc prolínají.