Repertoár

Lady Oskar

Jana Pau­lo­vá v nové diva­del­ní komedii!

Autor: Guillau­me Mélanie
Režie: Jana Pau­lo­vá
Hrají: Jana Pau­lo­vá, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Hampl, Jan Kříž, Deni­sa Pfauserová, Ven­du­la Fialová, Bar­bo­ra Vyskočilová
Scénografie: Jan Kříž
Kostýmy: Sami­ha Maleh
Hudba: Milan Svo­bo­da
Překlad: Anežka Svobodová
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 01. 11. 2018
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Kdo by neznal Oska­ra, kul­tov­ní fil­mo­vou kome­dii, jeden ze skvos­tů ve fil­mo­gra­fii Loui­se de Funése! Film byl nato­čen dle vel­mi úspěš­né fran­couz­ské diva­del­ní hry, kte­rá poslou­ži­la jako před­lo­ha i pro sou­čas­nou kome­dii Lady Oskar, tedy moder­ni­zo­va­nou ver­zi, kte­rá ten­to­krát dává vel­kou herec­kou pří­le­ži­tost v hlav­ní roli ženě – komič­ce. Po pod­ni­ka­te­li Ber­tran­do­vi tedy nyní při­chá­zí Cla­ra Bar­nier, stej­ně rázná pod­ni­ka­tel­ka, mat­ka, šéfo­vá i man­žel­ka, jíž nic na svě­tě nezlo­mí… kro­mě její vlast­ní rodiny!
Vděč­né výzvy, kte­rou nabí­zí hlav­ní role, se cho­pí jed­na z nej­po­pu­lár­něj­ších kome­di­ál­ních here­ček u nás Jana Pau­lo­vá, pro níž se Lady Oskar sta­ne režij­ním debutem.