Repertoár

VUS Ondráš: Kra­ji­nou času

Taneč­ně-hudeb­ní folklor­ní pořad VUS Ondráš.

Autor: Rudolf Dana­jo­vič
Režie: Tomáš Koňa­řík
Hrají: Kate­ři­na And­rýs­ko­vá, Zuza­na Čuho­vá, Vik­tó­ria Hudá­ko­vá, Žofia Koš­čo­vá, Jose­fí­na Zel­bo­vá, Ondřej Bach, Michal Krůl, Roman Olszar, Jan Tkáč, Tomáš Tru­si­na, Jaro­mír Kuče­ra, Ště­pán Blin­ka, Pavel Koplík, Ondřej Baza­la, Josef Imrich, Anto­nín Špa­ček, Pavel Foj­tů, Jan Tara­bus, Róbert Lac­ko, Ondřej Tomeč­ka, Jiří Vaněk, Ondřej Vin­kler / Ondřej Popel­ka, Bar­bo­ra Kulihová
Dramaturgie: Rudolf Dana­jo­vič
Kostýmy: Bar­bo­ra Kulihová
Hudba: Josef Foj­ta, Roman Gill, Jiří Gužík, Peter Jan­to­š­či­ak, Moni­ka Ková­řo­vá, Peter Miku­lec, Marek Pab­ján, Jan Roky­ta, Jiří Sla­vík, René Vojtovič
Choreografie: Hana Achilles, Ire­na Bla­blo­vá, Rudolf Dana­jo­vič, Len­ka Fučí­ko­vá, Kate­ři­na Jeh­lič­ko­vá, Žofia Koš­čo­vá, Ladi­sla­va Koší­ko­vá, Jan Kysu­čan, Sta­ni­slav Marišler, Len­ka Píš­ko­vá, Mar­ké­ta Popelková
Délka: 80 minut bez přestávky
Premiéra: 28. 03. 2019
Divadlo: VUS Ondráš
Koncert

Cena

Sektor A350,- Sektor B350,-

Růz­né folklor­ní regi­o­ny, roč­ní obdo­bí a život­ní situ­a­ce pořa­du Kra­ji­nou času pojí udá­lost štěd­ro­ve­čer­ní veče­ře. Jíd­lo a před­mě­ty, kte­ré se na sto­le obje­vu­jí, se stá­va­jí vol­nou inspi­ra­cí pro jed­not­li­vá taneč­ní čís­la. Tan­ce při­po­me­nou udá­los­ti a čin­nos­ti spo­je­né s hos­po­dář­ským rokem, prá­ci, zába­vu, důle­ži­té chví­le lid­ské­ho živo­ta i magii rituálů.

Pre­mi­é­ra je bene­fič­ní, výtě­žek bude věno­ván ve pro­spěch Vojen­ské­ho fon­du soli­da­ri­ty a pro­vo­zu domá­cí hospi­co­vé péče Nadač­ní­ho fon­du dět­ské onko­lo­gie Krtek.

Na před­sta­ve­ní nelze posky­to­vat slevy.

Před­sta­ve­ní pořá­dá Diva­dlo Bol­ka Polív­ky, z. ú.