Repertoár

Kome­die o komikovi

Okres­ní měs­to. V něm sta­rý hotel. A pokoj při­mě­ře­né ceny. V tom poko­ji stár­nou­cí komik. Stárnoucí –…

Autor: Luboš Balák
Režie: Luboš Balák
Hrají: Miroslav Tábor­ský, Filip Teller
Délka: 85 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Komediograf
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C350,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Okres­ní měs­to. V něm sta­rý hotel. A pokoj při­mě­ře­né ceny. V tom poko­ji stár­nou­cí komik. Stár­nou­cí – ale ve for­mě! Zrov­na se vrá­til ze své vybrou­še­né šou, kte­rou divá­ci tak milu­jí. Zazně­ly nej­lep­ší ske­če! Prav­da, ty bri­li­an­ty jsou sice star­ší­ho data, ale pořád se lesk­nou, tak­že divá­ky ješ­tě teď bolí ústa a brá­ni­ce od smíchu.

Komik je ve for­mě, ale konec jeho kari­é­ry se blí­ží. Sta­ne se tak kaž­dé­mu. Ať jste pilot, nebo chi­rurg. Je tu doba reka­pi­tu­la­ce, lou­če­ní a odchá­ze­ní. Jak si s ní pora­dí? Jakej mega­fór vymys­lí na závěr? Během veče­ra naše­ho pří­te­le navští­ví devět postav. Díky nim pro­jde zno­vu svým živo­tem, pro­vě­ří si svůj cha­rak­ter, obje­ví sebe sama v novém svět­le, a pře­de­vším si vyzkou­ší a ově­ří své nej­lep­ší ske­če, vti­py a gagy.