Repertoár

Klam­stvo

Je klam­stvo nevin­né? Doká­že prav­da ublí­žiť a lož poslúžiť?

Autor: Flo­ri­an Zeller
Režie: Edu­ard Kudláč
Hrají: Emí­lia Vášáryová, Milan Kňaž­ko, Gab­rie­la Škra­bá­ko­vá, Peter Šimun
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo v meste
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C320,-

Kde kon­čí prav­da a začí­na klam­stvo budú hľa­dať dva man­žel­ské páry, kto­ré sa stret­nú pri spo­ločnej veče­ri. Je lep­šie pove­dať svo­jej naj­lep­šej pri­a­teľ­ke, že jej muž sa boz­ká­val s inou, ale­bo ostať rad­šej ticho. A čo to napo­vie o samot­nej prav­de, pri­a­teľstve a vlast­nom manželstve?

Dva man­ti­ne­ly nemi­lo­srd­nej prav­dy a milo­srd­nej lži, med­zi kto­rý­mi sa odo­hrá­va život kaž­dé­ho človeka.

Na morál­nu dile­mu však tre­ba hľa­dieť s humo­rom, kto­rý pood­ha­lí viac, ako hlav­ní hrdi­no­via čakajú.