Repertoár

Kdo je tady ředitel?

Kome­die o ředi­te­li, kte­ré­ho nikdo nikdy neviděl.

Autor: Lars von Trier
Režie: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlou­hý, Kamil Hal­bich, Klá­ra Cibul­ko­vá / Pet­ra Jungmanová, Tomáš Čer­vi­nek / Tomáš Pavelka, Robert Jašków / Jan Řezníček, Luboš Vese­lý / David Punčochář, Mar­ti­na Krátká, Šár­ka Urba­nov­ská / Blan­ka Popková, Ale­xej Pyško / Dušan Sitek, Kris­tý­na Frejo­vá / Marie Štípková, Jacob Erf­te­me­i­jer
Délka: 130 minut + přestávka
Divadlo: Švandovo divadlo
Komedie

Cena

Sektor A490,- Sektor B448,-

Ravn je ředi­te­lem a záro­veň maji­te­lem fir­my, to ovšem před svý­mi kole­gy skrý­vá a vydá­vá se již deset let za pou­hé­ho řado­vé­ho zaměstnance.
Všech­na nepo­pu­lár­ní roz­hod­nu­tí tak může svést na vymyš­le­né­ho ředi­te­le, kte­ré­ho nikdo nikdy nevi­děl. Až nyní, když chce fir­mu pro­dat, je nut­né najít něko­ho, kdo ředi­te­le sehra­je. A kdo je pro tako­vou roli lep­ší než nezná­mý a vše­mi pod­ce­ňo­va­ný herec!
Kris­to­f­fer se role rád ujme a jeho nad­še­ní ros­te s při­bý­va­jí­cí­mi úko­ly… Ovšem nic není tak jed­no­du­ché, jak se na počát­ku zdá­lo. Jed­nak se uká­že, že Ravn namlu­vil kaž­dé­mu ze zaměst­nan­ců o ředi­te­li něco jiné­ho, a navíc se na scé­ně obje­ví býva­lá Kris­to­f­fe­ro­va man­žel­ka. Pře­de­vším se ale Kris­to­f­fer roz­hod­ne tvo­řit v duchu své­ho nej­ob­lí­be­něj­ší­ho dra­ma­ti­ka Gambiniho!