Repertoár

Katarí­na Hol­lá a Doro­ta Baro­vá: diva­dlo, film a hudba

Přijď­te se inspi­ro­vat tvor­bou dvou výji­meč­ných žen – kos­tým­ní výtvar­ni­ce  Katarí­ny Hol­lé a zpí­va­jí­cí vio­lon­cel­list­ky Doro­ty Barové.

Moderátor: Bar­bo­ra Goldmannová
Úvodní slovo: Bolek Polívka

Cena

Sektor A100,- Sektor B100,- Sektor C100,-

Přijď­te se inspi­ro­vat tvor­bou dvou výji­meč­ných žen – kos­tým­ní výtvar­ni­ce  Katarí­ny Hol­lé a zpí­va­jí­cí vio­lon­cel­list­ky Doro­ty Baro­vé.

Proč jsou pro obě ženy jejich pro­fe­se tolik fas­ci­nu­jí­cí a kde a jak zís­ká­va­jí inspi­ra­ci pro svou tvor­bu? Kolik pís­ní Doro­ta Baro­vá zkom­po­no­va­la a kolik diva­del­ních před­sta­ve­ní Katarí­na Hol­lá oblékla?

To vše se dozví­te v nedě­li 14. květ­na v 14 hodin ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Bese­du na téma DIVADLO, FILM A HUDBA mode­ru­je hereč­ka Bar­bo­ra Gol­d­man­no­vá.

Po skon­če­ní bese­dy bude ve foyer kon­cert Doro­ty Barové.


Pro­fes­ní kari­é­ra kos­tým­ní výtvar­ni­ce Katarí­ny Hol­lé zahr­nu­je spo­lu­prá­ci s čes­ký­mi i zahra­nič­ní­mi diva­del­ní­mi domy (např. s Národ­ním diva­dlem nebo švéd­skou ope­rou v Göte­bor­gu) i s před­ní­mi čes­ký­mi fil­mo­vý­mi tvůr­ci. Mimo jiné se podí­le­la na fil­mech Kolja, Šaka­lí léta, Báječ­ná léta pod psa, Musí­me si pomá­hat, Pelíš­ky. Za film Hoří­cí keř (2013) zís­ka­la Čes­ké­ho lva.

Doro­ta Baro­vá, drži­tel­ka Ceny Thá­lie za hud­bu k před­sta­ve­ní Dům Hlu­ché­ho a Ceny Anděl 2018 v kate­go­rii jazz, je čes­ká vio­lon­cel­list­ka a zpě­vač­ka. Hra­je v mno­ha hudeb­ních usku­pe­ních, zná­má je pře­de­vším jako člen­ka dua Tara Fuki. Mezi její čet­né hudeb­ní pro­jek­ty pat­ří také spo­lu­prá­ce s Ane­tou Lan­ge­ro­vou. Doká­že se bri­lant­ně pohy­bo­vat na pome­zí růz­ných hudeb­ních žánrů a sou­čas­ně inspi­ru­je poslu­cha­če svý­mi poe­tic­ký­mi texty.


Fes­ti­val Ženy ženám (kvě­ten 2023): Osla­va žen­ství, krá­sy, tvo­ři­vos­ti, odva­hy a inteligence.

Téma roku 2023: Žena inspi­ru­jí­cí a žena inspirovaná