Repertoár

Káťa a Škubánek

Diva­del­ní pohád­ka, kte­rou zná­te z tele­viz­ních obrazovek.

Autor: Vlas­ti­mil Peška, Libu­še Koutná, Hana a Josef Lamkovi
Režie: Vlas­ti­mil Peška
Hrají: Dita Zábran­ská / Fran­tiš­ka Brzobohatá, Zbig­niew Kali­na / Jiří Kohout, Lukáš Kunz / Lukáš Klíma, Tomáš Pospí­šil / Lukáš Kofroň
Hudba: Vlas­ti­mil Peška
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo D5 Praha
Pro Děti

Cena

Sektor A190,-

V malém dom­ku spo­lu byd­lí dva neroz­luč­ní kama­rá­di, hol­čič­ka Káťa a stra­ka­tý pes Šku­bá­nek, kte­ří spo­lu zaží­va­jí nejen vese­lé, ale i napí­na­vé pří­ho­dy a dobrodružství.
Jed­nou takhle z jara Káťa obje­ví v kočár­ku, kam si ulo­ži­la čoko­lá­do­vé vajíč­ko s přá­ním, aby se jí něco vylíh­lo, malé­ho psa a pojme­no­va­la ho Šku­bá­nek. Od té doby jsou neroz­luč­ní kama­rá­di na život a na smrt.
Neby­lo by to ale jen tak, aby jim někdo nezá­vi­děl jejich přá­tel­ství. Ško­do­li­bý kocour Luci­áš se sna­ží vše­mož­ným způ­so­bem jejich kama­rád­ství pře­ka­zit. Pro­to do věhlas­ných psích závo­du v tra­dič­ním psím běhu kolem lesa příhlá­sí i Šku­bán­ka a spo­lu s dal­ší­mi účast­ní­ky – favo­ri­tem psem Aga­rem a Ram­bem nastra­ží růz­né léč­ky a pře­káž­ky. Poda­ří se je Šku­bán­ko­vi zdo­lat, ane­bo se pod ním pro­bo­ří láv­ka a spad­ne rov­nou do poto­ka? Kocour Luci­áš, pes Ram­bo a Agar to ale na Šku­bán­ka zkou­ší dál.
Pro­to si jed­no­ho dne, kdy Káťa jde za dru­žič­ku na svat­bu své sestře­ni­ce na Mora­vu, Šku­bá­nek uva­ří pod­le staré­ho recep­tu z kuchař­ky Dži­na v láhvi a roz­hod­ne se s jeho pomo­cí pove­de­né tro­ji­ci postavit.
Poda­ří se mu Luci­á­še, Aga­ra a Ram­ba vytrestat, než se vrá­tí Káťa domů?

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.