Repertoár

Her­ci jsou unaveni

Kome­die s pověst­ným fran­couz­ským humo­rem a šarmem.

Autor: Eric Assous
Režie: Jan Novák
Hrají: Sva­to­pluk Skopal, Vác­lav Vydra, Ven­dul­ka Křížová, Mar­tin Zahálka, Naďa Kon­va­lin­ko­vá, Len­ka Zahradnická
Překlad: Alexander Jerie
Foto: Miloš Schmiedberger
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 04. 04. 2011
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A570,- Sektor B540,-

Hereč­ka s boha­tým pří­te­lem pozve na gri­lo­vá­ní něko­lik svých kole­gů z bran­že do jejich ven­kov­ské­ho síd­la. Ráda by s nimi osla­vi­la zís­ká­ní hlav­ní role ve fil­mu. Zába­va se roz­jíž­dí a na pro­gra­mu jsou obvyk­lá téma­ta z herec­kých šaten: scé­ná­ře, role, vzta­hy, pení­ze, zdra­ví…. A hlav­ně také maso na bar­becue. Přá­tel­ské setká­ní? Není to tak jis­té, neboť mas­ky veli­ce rych­le pada­jí! A finá­le? Vel­mi, vel­mi pikant­ní! Buja­rý herec­ký večí­rek s typic­kým fran­couz­ským šar­mem a pře­kva­pi­vým dojezdem.