Repertoár

Euro­pe­a­na

Euro­pe­a­na: evrop­ské ději­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí líče­né s nad­hle­dem, humo­rem i sží­ra­vou ironií.

Autor: Patrik Ouřed­ník
Režie: Jan Miku­lá­šek
Hrají: Jiří Vyo­rá­lek, Jan Hájek, Mag­da­lé­na Sido­no­vá, Dita Kap­la­no­vá, Anež­ka Kubá­to­vá, Vác­lav Vašák, Milo­slav König, Jiří Kniha
Foto: KIVA
Délka: 80 minut + přestávka
Premiéra: 28. 09. 2013
Divadlo: Divadlo Na zábradlí

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

V původ­ní dra­ma­ti­za­ci uvá­dí­me ten­to str­hu­jí­cí komen­tář k uply­nu­lé­mu sto­le­tí, ve kte­rém sehrá­la důle­ži­tou roli vál­ka, vyná­lez pod­prsen­ky i per­fo­ro­va­né­ho toa­let­ní­ho papí­ru. Bana­li­ty i klí­čo­vé oka­mži­ky zde dostá­va­jí stej­ný pro­stor a výsled­kem je nový pohled na naši minulost.
Skr­ze humor, iro­nii, mysti­fi­ka­ci i přes­ná fak­ta vyvstá­vá bizar­ní svě­dec­tví o svě­tě dva­cá­té­ho sto­le­tí. Kni­ha Patri­ka Ouřed­ní­ka zví­tě­zi­la v anke­tě Lido­vých novin o nej­za­jí­ma­věj­ší kni­hu roku 2001, byla nomi­no­vá­na na cenu Mag­ne­sia Lite­ra 2001 za belet­rii a pře­lo­že­na do více než dvou desí­tek jazyků.