Repertoár

Dva naha­tý chlapi

Bláz­ni­vá kome­die kon­tro­verz­ní­ho fran­couz­ské­ho auto­ra, kte­rá v sou­čas­né době sla­ví v Paří­ži vel­ké úspěchy.

Autor: Sébas­ti­en Thiéry
Režie: Anto­nín Procházka
Hrají: Mar­tin Zounar, Mar­tin Kraus, Mar­ti­na Randová, Danie­la Šinkorová
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: JT PROMOTION
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C300,-

Seri­óz­ní advo­kát, věr­ný man­žel a otec dvou dětí, se jed­no­ho dne pro­bu­dí nahý v poste­li se svým kole­gou z prá­ce. Ani jeden netu­ší, jak se do této situ­a­ce dosta­li, man­žel­ka jed­no­ho z nich však vymys­lí způ­sob, jak zjis­tit prav­du. Ale ta je, jak se nako­nec uká­že oprav­do­vé prav­dě hod­ně vzdálená.