Repertoár

Dra­há legrace

Nemu­sí­te mít pení­ze, sta­čí, když si lidi mys­lí, že je máte.

Autor: Fran­cis Weber
Režie: Petr Kra­cik
Hrají: Josef Car­da / Pavel Kikinčuk, Vlas­ta Žehro­vá / Kami­la Špráchalová, Mar­tin Zahálka, Jan Čen­ský / Jan Šťastný, Eva Číž­kov­ská, Bar­bo­ra Šťast­ná Petrová, Ladi­slav Župa­nič / Milo­slav Mejzlík
Scénografie: Petr Kra­cik
Kostýmy: Kája Pavlí­ček
Překlad: Alexander Jerie
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 25. 09. 2018
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B490,-

Zou­fa­lý Fran­co­is Pig­non je už dlou­ho neza­měst­na­ný a doma ani v ban­ce nemá ani koru­nu. Aby se zachrá­nil a uká­zal všem, že ješ­tě exis­tu­je, pošle na sebe daňo­vou kon­t­ro­lu. Pod hes­lem „kaž­dý, kdo něco skrý­vá, je zají­ma­vý a když jde o pení­ze, je ješ­tě zají­ma­věj­ší“ se
kolem něho strh­ne série neu­vě­ři­tel­ných situ­a­cí. Najed­nou se o něho začnou zají­mat úpl­ně všich­ni, dokon­ce se sta­ne neo­do­la­tel­ným pro ženy! A ješ­tě je tu pohád­ko­vě boha­tý kmo­tr Jon­ville, kte­ré­mu Pig­non hlí­dá byt. Kuri­óz­ní akce nako­nec při­ne­se neče­ka­né plody.