Repertoár

Doro­ta Baro­vá / vio­lon­cello and voice

Doro­ta Baro­vá, drži­tel­ka Ceny Thá­lie za hud­bu k před­sta­ve­ní Dům Hlu­ché­ho a Ceny Anděl 2018…

Úvodní slovo: Simona Kostrhunová
Koncert

Cena

Sektor A100,- Sektor B100,- Sektor C100,-

Doro­ta Baro­vá, drži­tel­ka Ceny Thá­lie za hud­bu k před­sta­ve­ní Dům Hlu­ché­ho a Ceny Anděl 2018 v kate­go­rii jazz, je čes­ká vio­lon­cel­list­ka a zpě­vač­ka. Hra­je v mno­ha hudeb­ních usku­pe­ních, zná­má je pře­de­vším jako člen­ka dua Tara Fuki. Mezi její čet­né hudeb­ní pro­jek­ty pat­ří také spo­lu­prá­ce s Ane­tou Lan­ge­ro­vou. Doká­že se bri­lant­ně pohy­bo­vat na pome­zí růz­ných hudeb­ních žánrů a sou­čas­ně inspi­ru­je poslu­cha­če svý­mi poe­tic­ký­mi texty.

Fes­ti­val Ženy ženám (kvě­ten 2023): Osla­va žen­ství, krá­sy, tvo­ři­vos­ti, odva­hy a inteligence.

Téma roku 2023: Žena inspi­ru­jí­cí a žena inspirovaná