Repertoár

Dlou­hý, Širo­ký a Bystrozraký

Čty­ři přá­te­lé – prin­co­vé Veli­ký, Dlou­hý, Širo­ký a Bys­tro­zra­ký se vyda­jí vysvo­bo­dit princeznu…

Režie: Anto­nín Klepáč
Hrají: Petr Kozák, Robert Sto­důl­ka, Jaro­slav Drob­ný, Len­ka Lavič­ko­vá, Michal Žiž­ka, Lucie Ran­dá­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Délka: 70 minut bez přestávky
Divadlo: Docela velké divadlo Litvínov
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Čty­ři přá­te­lé – prin­co­vé Veli­ký, Dlou­hý, Širo­ký a Bys­tro­zra­ký se vyda­jí vysvo­bo­dit prin­cez­nu, kte­rou na svém
hra­dě věz­ní zlý Čaro­děj. A jako v kaž­dé správ­né pohád­ce zví­tě­zí dob­ro nad zlem.

Vese­lá výprav­ná pohád­ka lit­ví­nov­ské­ho diva­dla s pís­nič­ka­mi o tom, že oprav­do­ví přá­te­lé mohou společně
doká­zat vel­ké věci a také o tom, že někdy je tře­ba otevřít 13. kom­na­tu, abychom našli tu pra­vou princeznu.

Vhod­né pro děti od 4 let

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.