Repertoár

Dis­ku­ze: Popel­ka, nebo podnikatelka?

Kula­tý stůl o pod­ni­ka­vos­ti, pří­le­ži­tos­tech, ztrátách i vítěz­ství žen v tvůr­čích a řídí­cích pozicích.

Moderátor: Anna Put­no­vá
Hosté: Mag­da Vášáryová, Kate­ři­na Haring, Jana Geršlo­vá

Cena

Sektor A300,-

Kula­tý stůl o pod­ni­ka­vos­ti, pří­le­ži­tos­tech, ztrátách i vítěz­ství žen v tvůr­čích a řídi­cích pozicích.

Dis­ku­zi při­pra­vi­la a mode­ru­je: Anna Put­no­vá

hos­té:

Mag­da Vášáry­o­vá — hereč­ka a politička
Jana Geršlo­vá — vyso­ko­škol­ská peda­gož­ka, autor­ka kni­hy Ději­ny moder­ní­ho podnikání,
Kate­ři­na Haring — pod­ni­ka­tel­ka a pre­zi­dent­ka ČMAPM,

FESTIVAL ŽENY ŽENÁM