Repertoár

Čtyř­lís­tek v pohádce

Pojď­te se na Čtyř­lís­tek podí­vat do divadla!

Autor: Libor Jeník
Režie: Libor Jeník
Hrají: Michal Čeliš / Radim Jíra, Josef Zýka / David Voráček, Libor Jeník / Vác­lav Krátký, Dita Zábran­ská / Jana Birgusová
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo D5 Praha
Pro Děti

Cena

Sektor A180,-

Není snad nikdo, kdo by neznal čtve­ři­ci neroz­luč­ných kama­rá­dů — dob­ro­sr­deč­nou a důvtip­nou hos­po­dyň­ku Fifin­ku, tro­chu roz­tr­ži­té­ho, ovšem geni­ál­ní­ho vyná­lez­ce pro­fe­so­ra Myšpu­lí­na, čas­to ustra­še­né­ho, ale odda­né­ho kama­rá­da a vti­pál­ka Pinďu a samo­zřej­mě, nemotor­né­ho silá­ka Bobí­ka, kte­rý spo­lu s Pin­ďou neu­stá­le vymýš­lí jed­nu lot­ro­vi­nu za dru­hou. Ano, správ­ně. Je to Čtyř­lís­tek! Ale kdy­by se pře­ce jen našel někdo tako­vý, kdo by naše vese­lé kama­rá­dy neznal, tak pro tako­vé máme návrh. Pojď­te se na Čtyř­lís­tek podí­vat do diva­dla. Vypra­ví se do pohád­ky a zaži­jí tam zase jed­no ze svých vel­kých a neo­pa­ko­va­tel­ných dobrodružství.