Repertoár

Čtyř­lís­tek a talisman moci

Nové pří­běhy slav­né čtve­ři­ce z Třeskoprsk.

Autor: Jaro­slav Němeček
Hrají: Dita Zábran­ská / Jana Bir­gu­so­vá, Libor Jeník / Vác­lav Krát­ký, Josef Zýka / David Vorá­ček, Michal Čeliš / Radim Jíra
Hudba: Libor Jeník
Délka: 60 minut bez přestrávky
Premiéra: 23. 03. 2019
Divadlo: Divadlo D5 Praha
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Není snad nikdo, kdo by neznal čtve­ři­ci neroz­luč­ných kama­rá­dů — dob­ro­sr­deč­nou a důvtip­nou hos­po­dyň­ku Fifin­ku, tro­chu roz­tr­ži­té­ho, ovšem geni­ál­ní­ho vyná­lez­ce pro­fe­so­ra Myšpu­lí­na, čas­to ustra­še­né­ho, ale odda­né­ho kama­rá­da a vti­pál­ka Pinďu a samo­zřej­mě, nemotor­né­ho silá­ka Bobí­ka, kte­rý spo­lu s Pin­ďou neu­stá­le vymýš­lí jed­nu lot­ro­vi­nu za dru­hou. Ano, správ­ně. Je to Čtyřlístek!

Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.