Repertoár

Čte­ní ke kafi

Scé­nic­ké čte­ní feje­to­nů „ke kafi” z ruko­pi­sů Danie­ly Zby­tov­ské v nád­her­ném pro­sto­ru Fres­ko­vé­ho sálu na Zel­ném trhu č. 10.

Autor: Danie­la Zbytovská
Režie: MALÉ­hRY
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 05. 10. 2016
Divadlo: MALÉhRY
Komedie

Cena

Sektor A290,-

U kafe se nemů­že při­ho­dit nic špat­né­ho… Je to posvát­ný ritu­ál kli­du, míru a poho­dy… Občas se u něho pus­tí­te i do filo­zo­fo­vá­ní a nebo se zapo­slou­chá­te do hovo­rů od okol­ních stolků…
Chvil­ka poho­dy a pohle­dů na oby­čej­ný život kolem nás. Nau­či­li nás dívat se na svět tak, jak se na něj díva­jí dru­zí. Nau­či­li nás dodr­žo­vat ritu­á­ly, kte­ré vymys­le­li dru­zí. Nau­či­li nás poslou­chat dru­hé a ne sebe. Ve třech letech jsme se pta­li PROČ… Potom jsme se ptát přestali…
Scé­nic­ké čte­ní z ruko­pi­sů Danie­ly Zby­tov­ské v podá­ní here­ček Diva­dla MALÉ­hRY dopl­ní­me úsměv­ný­mi komiksy Ven­du­ly Cha­lán­ko­vé.


MÍSTO KONÁNÍ: FRESKOVÝ SÁL, ZELNÝ TRH 10, BRNO