Repertoár

Čte­ní ke kafi: Zápis­ky z cest

My lidé rádi ces­tu­je­me. Migru­je­me z mís­ta na mís­to, hle­dá­me svo­bo­du, hle­dá­me svo­ji pod­sta­tu, hle­dá­me sebevyjádření.…

Autor: Danie­la Zbytovská
Režie: MALÉ­hRY
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
Premiéra: 01. 10. 2021
Divadlo: Divadlo MALÉhRY

Cena

Sektor A290,-

My lidé rádi ces­tu­je­me. Migru­je­me z mís­ta na mís­to, hle­dá­me svo­bo­du, hle­dá­me svo­ji pod­sta­tu, hle­dá­me sebevyjádření. Jako bychom tou­ži­li spat­řit vlast­ní tvá­ře v odra­zu jiných zrca­del. Pozná­vá­ní jiných kul­tur nám  k tomu výraz­ně pomá­há. Žád­ný ces­to­pis, ani před­náš­ku o paměti­hod­nos­tech ale nečekejte.

Vybra­ly jsme ke kafi his­tor­ky a drob­né postře­hy ze tří zemí, kte­ré jsme v posled­ních letech navští­vi­ly. Z Itá­lie, Por­tu­gal­ska a Kréty.

Pří­ho­dy a postře­hy z cest dopl­ní tref­né ani­ma­ce Dity Stuchlíkové.