Repertoár

Par­don, pane pre­miére (Co takhle ke zpovědi…)

Síd­lo pre­mi­é­ra na Dow­ning Street 10 zasáh­ne rodin­ná bomba.
Petr Nárož­ný v hlav­ní roli ang­lic­ké komedie.

Autor: Edward Tay­lor
Režie: Vla­di­mír Strnisko
Hrají: Petr Nárož­ný, Máša Mál­ko­vá / Kate­ři­na Pecho­vá, Jan Čen­ský / Mar­tin Zahál­ka, Zuza­na Sla­ví­ko­vá / Ilo­na Svo­bo­do­vá, Jaro­mír Nosek / Jakub Ště­pán / Mar­tin Zahál­ka ml., Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá / Andrea Daň­ko­vá / Anna Jiři­na Daňhelová
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A630,- Sektor B530,- Sektor C300,-

Vlá­da Její­ho Veli­čen­stva je roz­hod­nu­ta napl­nit voleb­ní slib a chys­tá se ráz­ně zato­čit se zábav­ním prů­mys­lem a hazar­dem. Jen­že má to jed­nu vadu – na šéfa vlád­ní­ho kabi­ne­tu Geor­ge Vena­ble­se se valí skan­dál. Ze skří­ní na Dow­ning Street 10 nevy­pa­dá­va­jí jen poli­tič­tí kost­liv­ci, ale i polo­na­hé sleč­ny. Sous­to pro novi­ná­ře, muni­ce pro opo­zi­ci, pří­le­ži­tost pro stra­nic­ké odpůr­ce a k tomu vše­mu zvě­da­vá man­žel­ka. Situ­a­ce jako stvo­ře­ná pro kome­di­ál­ní žánr s pověst­ným ang­lic­kým humorem.