Repertoár

Cim­bal Clas­sic — Kate­ři­na a Dali­bor Štruncovi

30 let las­ka­vé hudby.

Hrají: Kate­ři­na a Dali­bor Štrun­co­vi, Kate­ři­na Kova­ří­ko­vá, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Kra­jí­ček, Marek Švest­ka nebo Josef Stráník
Hosté: Mari­a­chi Espu­e­las — Mexi­ko z Boskovic
Délka: 90 min + přestávka
Koncert

Cena

Sektor A490,- Sektor B450,- Sektor C390,-

Tra­dič­ní vánoč­ní kon­cert, kte­rý pohla­dí poslu­cha­če nejen svou neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­rou a původ­ní pís­ňo­vou tvor­bou sou­bo­ru, ale samo­zřej­mě i morav­skou a čes­kou vánoč­ní hudbou.

Ke své­mu jubi­leu si kape­la pozva­la spe­ci­ál­ní­ho hos­ta mexic­kou kape­lu Mari­a­chi Espuelas.

Espu­e­las zna­me­ná špa­něl­sky ost­ru­hy — tedy ne náho­dou jejich ener­gic­ká hud­ba kop­ne do sla­bin Vaše­ho klid­né­ho koně. Tryskem se vrh­ne­te na taneč­ní par­ket nebo na bar pro tequilu.
Sku­pi­na pochá­zí z mexic­ké čás­ti Bos­ko­vic. Její domé­nou je inter­pre­ta­ce mexic­kých mari­a­chi v oble­cích tra­je de charro a v typic­kých som­bré­rech. Čas­to svou ener­gií vytvo­ří z kon­cer­tu pořád­nou jízdu, a z pár­ty doká­ží udě­lat oprav­do­vou pár­ty. Za 22 roků své­ho půso­be­ní Espu­e­las hrá­li ve více než 10 zemích svě­ta, ode­hrá­li více než 600 kon­cer­tů, zahrá­li si i jako her­ci, a vytvo­ři­li hud­bu k fil­mu Zou­fa­lé ženy děla­jí zou­fa­lé věci. Dále nahrá­li 2 CD a hud­bu do něko­li­ka diva­del­ních před­sta­ve­ní. Při svých vystou­pe­ních čer­pa­jí i z jiných žánrů jako je napří­klad morav­ský folklor, coun­t­ry, blu­e­grass, klezmer, pop. Toto hudeb­ní sesku­pe­ní bývá ozdo­bou fes­ti­va­lů, ple­sů, hlav­ním pro­gra­mem nebo jen zpes­t­ře­ním firem­ních večír­ků, sva­teb, naro­ze­ni­no­vých oslav spo­leč­ně s taneč­ni­ce­mi nebo skvě­lou mexic­kou kuchyní.

Cim­bal Clas­sic je brněn­ská nadžánro­vá kape­la Kate­ři­ny a Dali­bo­ra Štrun­co­vých (mj. hous­list­ka a cim­ba­lis­ta sku­pi­ny Javo­ry sou­ro­zen­ců Ulrych­o­vých), kte­rá pat­ří už tři­cet let mezi stá­li­ce a nej­o­so­bi­těj­ší usku­pe­ní čes­ké fol­ko­vé a alter­na­tiv­ní hudeb­ní scé­ny. Zastá­vá v ní oje­di­ně­lou pozi­ci – není tu dru­hé usku­pe­ní, kte­ré by bylo podob­né vyspě­lým způ­so­bem aran­žo­vá­ní a hudeb­ním pro­je­vem a sou­čas­ně pís­nič­ka­ře­ním od „cim­bá­lu“.

Svých „30 let las­ka­vé hud­by“ osla­ví Cim­bal Clas­sic neje­nom jubi­lej­ní­mi kon­cer­ty, na nichž zazní výběr poslu­chač­sky nej­ú­spěš­něj­ších pís­ní, kte­ré se za ty roky nastřá­da­ly na jeho jede­nác­ti pro­fi­lo­vých, žánro­vě roz­lič­ných albech, ale také před­sta­ve­ním nej­no­věj­ší­ho Dvoj CD, kte­ré bude hudeb­ní reka­pi­tu­la­cí uply­nu­lých tři­ce­ti let toho­to usku­pe­ní obo­ha­ce­né novin­ko­vý­mi bonusy.
Letoš­ní váno­ce oko­ře­ní i uve­de­ní zpěv­ní­ku potaž­mo kni­hy, kte­rá ved­le pís­ní zachy­cu­je i pod­stat­né momen­ty ze živo­ta kapely.