Repertoár

Chlap na zabití

Fran­couz­ská kome­die o tom, jak se pro­fe­si­o­nál­ní zabi­ják sta­ne obě­tí sebevraha.

Autor: Fran­cis Veber
Režie: Jakub Nvo­ta
Hrají: Filip Bla­žek, Miroslav Vla­dy­ka, Michal Sla­ný, Alž­bě­ta Stanková, Zde­něk Rohlíček, Pavel Dvo­řák
Scénografie: Matěj Sýko­ra
Kostýmy: Mar­ti­na Tóthová
Hudba: Kamil Mikul­čík
Překlad: Jiří Žák
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 31. 10. 2014
Divadlo: Pantheon Production
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Když se setká nekom­pro­mis­ní nájem­ný zabi­ják s nesmě­lým ztros­ko­tan­cem, kte­rý se sna­ží spáchat sebe­vraž­du, může to na prv­ní pohled vypa­dat, jako snad­ná prá­ce. Opak je však prav­dou… Pre­ciz­ně při­pra­ve­nou akci mu však začne naru­šo­vat dotěr­ný sou­sed z ved­lej­ší­ho hote­lo­vé­ho poko­je Fra­nço­is Pig­non. Po neú­spěš­ném poku­su se obě­sit, chce hote­lo­vý poslí­ček zavo­lat poli­cii, což se Ral­pho­vi vůbec neho­dí, pro­to se roz­hod­ne, že situ­a­ci vyře­ší sám. Netu­ší však, že zba­vit se toho dotěr­né­ho chla­pa bude nad jeho síly…