Repertoár

Cha­ri­ta­tiv­ní bazar a swap

Chy­bí Vám v šat­ní­ku nové kous­ky? Potře­bu­je­te hrač­ky, nebo dět­ské kni­hy? Dej­te si s námi kávu, podpořte…

Chy­bí Vám v šat­ní­ku nové kous­ky? Potře­bu­je­te hrač­ky, nebo dět­ské kni­hy? Dej­te si s námi kávu, pod­poř­te dobrou věc a udě­lej­te radost i sami sobě. Výtě­žek z baza­ru bude věno­ván Žen­ské­mu vzdě­lá­va­cí­mu spol­ku Ves­na.

MÍSTO KONÁNÍ:

Mís­to­dr­ži­tel­ský palác – Morav­ská gale­rie v Brně