Repertoár

Bůh masa­k­ru

Hoř­ká kome­die plná neče­ka­ných zvra­tů, kru­tos­ti a ože­ha­vých témat.

Autor: Yas­mi­na Reza
Režie: Petr Štindl
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Vik­tor Dvořák, Kris­tý­na Kudrnáčová, Miroslav Novot­ný
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Chrudimská beseda
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Diva­del­ní hra před­sta­vu­je pří­klad chyt­ré jis­kři­vé zába­vy, kte­rá je zalo­že­na na postup­ném odkrý­vá­ní lid­ských cha­rak­te­rů čtyř na prv­ní pohled civi­li­zo­va­ných a solid­ních lidí. Dva man­žel­ské páry se sejdou, aby vyře­ši­ly násled­ky rvač­ky mezi jejich dět­mi, při kte­ré jeden z chlap­ců při­šel o zuby. Vše se zdá jed­no­du­ché. Sta­čí ale jed­no nevhod­né slo­vo a pří­běh se může vydat úpl­ně neče­ka­ným směrem.

Vel­mi rych­le se obje­ví totál­ní absen­ce ono­ho civi­li­zo­va­né­ho cho­vá­ní. Zdá se nám to směš­né, al neza­žil to někdy kaž­dý z nás?