Repertoár

Bet­lém

aneb Pře­ve­li­ké kla­ně­ní sotva naro­ze­né­mu Jezulátku

Autor: Jan Anto­nín Pitínský
Režie: Vla­di­mír Morávek
Hrají: Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Vla­di­mír Hauser / Jakub Šmíd, Iva­na Hlouž­ko­vá / Gab­rie­la Pyš­ná, Milan Holen­da / Alfred Texel, Adam Mašu­ra / Ondřej Jirá­ček, Nico­le Malá­čo­vá, Jan Mansfeld / Domi­nik Tele­ky, Milan Sed­lá­ček, Tomáš Milost­ný, Zde­něk Koci­án, Jakub-Vla­di­slav Štrejn, Jakub Štr­ba, Marek Pavli­ca, Patrik Čer­vák, andě­lé a Pěvec­ký sbor Mod­ři­ce a další
Délka: 80 minut bez přestávky
Komedie Pro Děti

Cena

Sektor A220,- Sektor B120,-

Ten pří­běh důvěr­ně zná­te, nejed­nou jste ho už vidě­li – na škol­ní besíd­ce, v kos­te­le, u vás na náměs­tí. Pří­běh Marie, Jose­fa a dítě­te, jehož naro­ze­ní změ­ní svět. Věč­ný pří­běh o strá­dá­ní a o nadě­ji, o nekon­čí­cím boji dob­ra se zlem… Při­tom bás­ník Jan Anto­nín Pitín­ský ten­to bib­lic­ký děj pře­ve­dl do ver­šů sil­ných pří­mo­ča­rou obraz­nos­tí a jadr­ným jazy­kem. Reži­sér Vla­di­mír Morá­vek jej pak spo­lu s her­ci, muzi­kan­ty a divá­ky (a snad i s andě­ly) umož­ňu­je rok co rok pro­žít s odzbro­ju­jí­cí silou – ten­to­krát v Diva­dle Bol­ka Polívky.

Kdo­si napsal, že Pitín­ské­ho „bet­lém­ské“ ver­še jsou křeh­ké. Syro­vé a křeh­ké záro­veň je také toto Pře­ve­li­ké kla­ně­ní. Je to křeh­kost skrý­va­jí­cí nej­vět­ší sílu, o jakou může­me opřít naše bytí na Zemi.