Repertoár

Benát­ky pod sněhem

Lás­ka nehně­va­ná není milovaná.

Autor: Gilles Dyrek
Režie: Jiří Žák
Hrají: Vero­ni­ka Arich­te­va, Mira Nosek, Lucie Ště­pán­ko­vá, Filip Cíl
Délka: 95 minut bez přestávky
Divadlo: Pantheon production
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Bri­lant­ní situ­ač­ní kome­die o pozvá­ní na veče­ři a zma­te­ní jazy­ků. Jed­ni mají před svat­bou, dru­zí mož­ná před roz­cho­dem. Spo­leč­né setká­ní může ale všech­no pře­vrá­tit. Jed­no malé nedo­ro­zu­mě­ní vede až k absurd­ním situ­a­cím. Gilles Dyrek je znám jako tvůr­ce moder­ních kome­dií. Je oblí­be­ný pro svou nad­sáz­ku a vtip. “Benát­ky” vyprá­ví pří­běh jed­né “veče­ře s přá­te­li”, kte­rá kon­fron­tu­je dva mla­dé páry s oprav­do­vos­tí a fal­ší jejich lás­ky. Gilles Dyrek se sati­ric­kým úsmě­vem při­tom odha­lu­je i nai­vi­tu někte­rých z nás nad řeše­ním pro­blé­mů okol­ní­ho světa.