Repertoár

Bala­da pro banditu

Pří­běh Niko­ly Šuha­je lou­pež­ní­ka o vel­ké lás­ce a zra­dě. V hlav­ních rolích Anna Fixo­vá a Pavel Batěk.

Autor: Milan Uhde, Miloš Štědroň
Režie: Milan Schej­bal
Hrají: Pavel Batěk, Anna Fixo­vá, Jiří Voj­ta, Lukáš Král / Lukáš Typlt, Mar­tin Dusba­ba, Vla­di­mír Senič, Lukáš Typlt / Kryš­tof Gry­gar, Jaro­slav Someš, Šimon Kná­pek, Robert Tyle­ček, Petr Flo­ri­án, Petr Beleš, Filip Müller, Kate­ři­na Fixo­vá, Eliš­ka Nejedlá
Délka: 90 minut + přestávka
Premiéra: 11. 12. 2014
Divadlo: Divadlo A. Dvořáka Příbram
Muzikál

Pří­běh Niko­ly Šuha­je lou­pež­ní­ka, inspi­ro­va­ný romá­nem Iva­na Olbrach­ta, se dočkal jevišt­ní muzi­ká­lo­vé ver­ze v 70. letech minu­lé­ho sto­le­tí v brněn­ském Diva­dle na pro­váz­ku. Málo­kdo teh­dy tušil, že text napsal minu­lé­mu reži­mu nepo­ho­dl­ný a zapo­vě­ze­ný Milan Uhde. V roce 1978 byl pod­le této diva­del­ní hry nato­čen stej­no­jmen­ný film. Od té doby sta­či­li Niko­la, jeho lás­ka Erži­ka, Mage­ri, zboj­ní­ci, čet­ní­ci a dal­ší hrdi­no­vé pří­bě­hu zís­kat nesmr­tel­nost a písně
nesma­za­tel­ně zli­do­vět – ale­spoň v pamě­ti a srd­cích svých divá­ků a poslu­cha­čů. I pří­bram­ské diva­dlo se ke zboj­ní­ku Niko­lo­vi vra­cí s lás­kou a se vší úctou a poko­rou k síle pří­bě­hu o veli­ké lás­ce a zra­dě, stej­ně jako k pís­nič­kám, kte­ré nás stá­le zno­vu těší a dojí­ma­jí. V insce­na­ci nebu­de chy­bět ani živá kapela.