Repertoár

Audi­en­ce & Vernisáž

Dvě Hav­lo­vy hry v rám­ci jed­no­ho večera!

Autor: Vác­lav Havel
Režie: Jakub Špa­lek a Lukáš Jůza
Hrají: Jan Zadra­žil, Tomáš Kar­ger a Jit­ka Neru­do­vá, Milo­slav Tichý, Jan Zadražil
Délka: 45 minut + 45 minut
Divadlo: Spolek Kašpar

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

AUDIENCE
Autor: Vác­lav Havel
Režie: Jakub Špa­lek
Hra­je: Jan Zadra­žil, Tomáš Karger
Dél­ka před­sta­ve­ní: 45 minut bez přestávky

Slav­ná aktov­ka naše­ho před­ní­ho dra­ma­ti­ka se ode­hrá­vá se v 70. letech v kan­ce­lá­ři jed­no­ho malé­ho, bez­vý­znam­né­ho pivo­va­ru, kde míst­ní slá­dek a spi­so­va­tel Vaněk (co tu za trest kou­lí sudy) spo­leč­ně zjis­tí, že je to všech­no na hov­no. To jsou para­do­xy, co?!


VERNISÁŽ
Autor: Vác­lav Havel
Režie: Lukáš Jůza
Hra­je: Jit­ka Neru­do­vá, Milo­slav Tichý, Jan Zadražil
Dél­ka před­sta­ve­ní: 45 minut bez přestávky

„Jak­ko­li je z něj cítit bez­na­děj nor­ma­li­za­ce, fun­gu­je Havlův text vel­mi dob­ře i dnes. Věra s Micha­lem nalé­ha­vě ujiš­ťu­jí Bedři­cha, že jejich život je skvě­lý. Vlast­ně tak ale ujiš­ťu­jí sami sebe, pro­to­že se tím brá­ní rea­li­tě své dušev­ní prázd­no­ty. Režij­ně vel­mi dob­ře ucho­pe­né před­sta­ve­ní. Stro­há scé­na ote­ví­rá pro­stor pro divá­ko­vu před­sta­vi­vost. Uvě­ři­tel­ně absurd­ní pro­jev J. Neru­do­vé a M. Tiché­ho vel­mi dob­ře dopl­ňu­je J. Zadra­žil, Jeho Bedřich je posta­va s mini­mem pro­sto­ru a prak­tic­ky bez tex­tu, přes­to na jeviš­ti roz­hod­ně nesto­jí ve stí­nu svých kolegů.”