Repertoár

Ane­ta Lan­ge­ro­vá – tur­né Dvě slun­ce 2023

Vítej­te ve svě­tě Dvou slun­cí. V neko­neč­ném vnitř­ním pro­sto­ru, kde je sně­ní dovo­le­no. Sta­čí se na chví­li zti­šit a zasta­vit. Stát se tím, kdo pozoruje.

Hrají: Ane­ta Lan­ge­ro­vá, Jakub Zit­ko, Mar­tin Kopři­va, Miloš Klápš­tě, Lud­vík Kulich, Doro­ta Baro­vá, Vero­ni­ka Vali­šo­vá, Vla­dan Malinjak
Koncert

Kon­cert Ane­ty Lan­ge­ro­vé pro­běh­ne 27. čer­ven­ce 2023 od 20:30 na Let­ní scé­ně DBP na Kra­ví hoře v Brně v rám­ci kon­cert­ní­ho tur­né Dvě slun­ce aneb Jak krás­né je být milo­ván s kape­lou a smyč­co­vým tri­em.

Vítej­te ve svě­tě Dvou slun­cí. V neko­neč­ném vnitř­ním pro­sto­ru, kde je sně­ní dovo­le­no. Sta­čí se na chví­li zti­šit a zasta­vit. Stát se tím, kdo pozoruje.

Ane­ta Lan­ge­ro­vá se po vzác­ném čase Na Rados­ti vyda­la domů do své­ho nit­ra a sta­la se pozo­ro­va­te­lem nových pří­bě­hů. Násle­do­vat Ane­tu do svě­ta dvou slun­cí zna­me­ná zapo­slou­chat se do tónů hudeb­ní­ho časo­prosto­ru duše. Vní­ma­vý pozo­ro­va­tel v kaž­dém z nás se může vydat na ces­tu fan­ta­zie a setkat se s odváž­ný­mi alka­mi, vědo­mým stro­mem, pří­běhy Marie, Bílé­ho Dne či Anto­ní­na. Spo­leč­ně s divá­ky vyšpl­há na vyso­kou horu, odkud na oblo­ze uvi­dí táh­nout obra­zy snů tou­ží­cí­ho neto­pý­ra, boj větr­ných mlýnů, bou­ři ve skle­ni­cích vody, ale také tká­ně lesů a řek divo­kých. Někte­ří z nás snad pocí­tí závrať z toho, jak krás­né je být milo­ván, z pokor­né­ho pta­čí­ho tan­ce ane­bo z poci­tu, že život v abso­lut­ním míru máme na dosah.

Album Dvě slun­ce vyšlo na pod­zim 2020 a od té doby roz­zá­ři­lo už mno­ho krás­ných míst naší milo­va­né domo­vi­ny a ve své pou­ti nadá­le pokra­ču­je. Nyní při­chá­zí roz­zá­řit i vás. Nejen do nových pří­bě­hů se budou moci všich­ni fanouš­ci zapo­slou­chat na kon­cert­ním tur­né, na kte­rém Ane­tu dopro­vo­dí její kape­la spo­leč­ně se smyč­co­vým tri­em. Těšit se tak může­te na zku­še­né muzi­kan­ty, jako je kla­ví­ris­ta a pro­du­cent nové des­ky Jakub Zit­ko, bube­ník Mar­tin Kopři­va, basky­ta­ris­ta Miloš Klápš­tě, kyta­ris­ta Lud­vík Kulich, vio­lon­cel­list­ka a zpě­vač­ka Doro­ta Baro­vá, hous­list­ka Vero­ni­ka Vali­šo­vá a vio­lis­ta Vla­dan Malin­jak.

„Věřím, že vám pís­ně budou v krás­ném let­ním čase dob­rý­mi spo­leč­ní­ky. Kaž­dá z nich má svůj vlast­ní pří­běh a atmo­sfé­ru. Ta vás tře­ba zave­de blíž k tiši­ně vlast­ní duše. Tak jako na této ces­tě dopro­vá­zí mne. Nepře­stá­vá mě pře­kva­po­vat ener­gie, kte­rá vzni­ká na živých kon­cer­tech. Inter­ak­ce mezi námi a pub­li­kem dává kaž­dé­mu hudeb­ní­mu veče­ru jedi­neč­né kouz­lo. Těším se, že se spo­lu s vámi opět setkám v neko­neč­ném pro­sto­ru dvou slun­cí, kde je sně­ní dovo­le­no. Ať hud­ba zní a slun­ce sví­tí všem bez roz­dí­lu,” říká Aneta.


* Prak­tic­ké infor­ma­ce: Návštěv­ní­ci, kte­ří mají zakou­pe­nou vstu­pen­ku na vol­né stání/sezení, si s sebou mohu vzít na seze­ní vlast­ní kari­mat­ky nebo deky.


Veš­ke­ré infor­ma­ce o Ane­tě a vystou­pe­ních je mož­né najít na webo­vých strán­kách, face­boo­ko­vém pro­fi­lu nebo instagra­mo­vém účtu Ane­ty Langerové.

Album Dvě slun­ce na: iTu­nes, Spo­ti­fy, Supra­phon­li­ne a dal­ších digi­tál­ních služ­bách.

Ane­ta Lan­ge­ro­vá děku­je za pod­po­ru: SHERWOOD Digi­tal, Čes­ký roz­hlas Radi­o­žur­nál, RTVS Rádio Slo­ven­sko, AV Media Events, Supra­phon, OSA.


Video­klip Ane­ta Lan­ge­ro­vá – Tělo 2086 (ofi­ci­ál­ní video):


Video­klip Ane­ta Lan­ge­ro­vá – Dvě slun­ce (ofi­ci­ál­ní video):


Video­klip Ane­ta Lan­ge­ro­vá – Bílý Den (ofi­ci­ál­ní video):