Repertoár

After life

Tony má po smr­ti své ženy, kte­rá zemře­la na rako­vi­nu, jas­no: život bez ní nemá…

Autor: Ric­ky Gervais
Režie: Jan Hře­bejk
Hrají: Milan Šteindler, Jaro­mí­ra Mílo­vá, Libu­še Švor­mo­vá, Petr Vacek, Anež­ka Ruse­vo­vá, Jan Řez­ní­ček, Jan Hru­šín­ský, Matouš Sitta
Délka: 110 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Na Jezerce

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Tony má po smr­ti své ženy, kte­rá zemře­la na rako­vi­nu, jas­no: život bez ní nemá žád­ný smy­sl a bylo by lep­ší ho ukon­čit. „Hlav­ně se neli­tuj!“ vzka­zu­je mu Lisa pro­střed­nic­tvím videa, kte­ré před svou smr­tí nahrá­la. Vědě­la totiž, že se Tony bude s nena­dá­lou osa­mě­los­tí těž­ko vyrov­ná­vat. Ve videu mu vysvět­lu­je, jak v domě zapnout alarm, nabá­dá ho, aby udr­žo­val pořá­dek, a pro­sí ho, aby neza­po­mí­nal krmit jejich psa. Kdo z nás zažil ztrá­tu blíz­ké­ho člo­vě­ka, ví, jak těž­ce se hle­dá způ­sob, jak se s ní vyrov­nat. Vrá­tí se cynic­ký novi­nář zpět do života?