Repertoár

1+1=3

Kome­die o tom, jak jeden nedo­dr­že­ný har­mo­no­gram změ­ní neje­den lid­ský život. 

Autor: Roy Con­ney
Hrají: Jiří Ressler, Tomáš Sagher, Eri­ka Kubálková, San­d­ra Riedlová, Robert Musi­a­lek, Karel Mišu­rec, Jakub Prze­bin­da, Jiří Mach
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 19. 01. 2013
Divadlo: Malé divadlo komedie
Komedie

Cena

Sektor A450,- Sektor B420,-

John Brown je taxi­kář, kte­rý léta uta­ju­je sku­teč­nost, že má dvě man­žel­ky. Vše kla­pe kvů­li přís­ně dodr­žo­va­né­mu har­mo­no­gra­mu. Jed­no­ho dne se však kvů­li okol­nos­tem dosta­ne do nemoc­ni­ce a na poli­cii. Nepo­da­ří se mu tak dodr­žet svůj časo­vý har­mo­no­gram a roz­jíž­dí se vel­ký kolo­toč lží, do kte­rých se stá­le více zamo­tá­vá. Zají­ma­vé to začne být, když se ke vše­mu při­zná­vá a popr­vé říká prav­du, nikdo mu však nevěří.