Podcasty

MALÉ­hRY ke kafi: A co na to děti?

20. 9. 2021

11. díl pod­cas­tu MALÉ­hRY ke kafi je tak troš­ku pub­li­cis­tic­ký. O prázd­ni­nách jsme totiž oslo­vo­va­ly děti, aby se vyjá­d­ři­ly k sou­čas­né situ­a­ci. A tak se dozví­me spous­tu pozo­ru­hod­ných námě­tů na změ­nu cho­vá­ní nás dospě­lých, na nové změ­ny ve škol­ství a dokon­ce i ve vlá­dě – to vše dopl­ně­né naši­mi feje­to­ny a postře­hy k tématu.

Uvá­dí: Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Niko­la Zby­tov­ská, Danie­la Zbytovská