Milí divá­ci,

původ­ně jsme sli­bo­va­li před­pro­dej na září již v tom­to měsí­ci. Do-
chá­zí však k malé změ­ně a my Vám v tom­to před­pro­de­ji předkládá-
me výběr pod­zim­ních před­sta­ve­ní. Pev­ně věří­me, že si prá­vě probí-
hají­cí par­né dny zpří­jem­ní­te výbě­rem před­sta­ve­ní, kte­ré zhlédnete

během chlad­né­ho pod­zi­mu. Kom­plet­ní pro­gram září oče­ká­vej­te v
červ­nu, kdy bude mož­né i zakou­pit před­plat­né na pod­zim­ní tituly
Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Sezo­na 2018/2019 se blíží!

Těší­me se na setká­vá­ní s Vámi.