Milí divá­ci,

závěr diva­del­ní sezo­ny se blí­ží a v Diva­dle Bol­ka Polív­ky (ale i v jeho oko­lí) bude plný zají­ma­vých akcí. Ješ­tě před tím, než se někte­ré z insce­na­cí pře­stě­hu­jí na Let­ní scé­nu na nádvo­ří Sta­ré rad­ni­ce v Brně, u nás v diva­dle ode­hra­je­me 22. červ­na prv­ní reprí­zu Re:kabaretu Re:publika, kte­rý měl svou pre­mi­é­ru 13. 6. na Výsta­viš­ti Brno.
V závě­ru měsí­ce se může­te těšit na pře­hlíd­ku insce­na­cí z domá­cí­ho reper­toá­ru, ta vyvr­cho­lí 29. červ­na před­sta­ve­ním Šašek a syn, kte­rý sym­bo­lic­ky uza­vře sezo­nu 2017/2018.
Tou­to ces­tou bychom Vám rádi podě­ko­va­li za Vaši pří­zeň a těší­me se na setká­vá­ní v nové sezo­ně, kte­rá bude již tra­dič­ně napl­ně­na zají­ma­vý­mi událostmi!
Hez­ké léto Vám pře­je Diva­dlo Bol­ka Polívky.


LETNÍ KURZ PRO DĚTI

Diva­dlo Bol­ka Polívky si pro Vaše děti letos připravilo let­ní diva­del­ní kurz s názvem „Šašek počmáranej“. V průběhu týdne bude­me společně pra­co­vat na krátké diva­del­ní insce­na­ci, inspi­ro­va­né nejen knižní předlohou, ale především našimi vlastními zážitky. Během zkoušení se naučíme pra­co­vat s příběhem i posta­vou na jevišti, zkusíme si základy pan­to­mi­my, výrobu kostýmů a kulis. Na kon­ci týdne kurz završíme výstupem pro rodiče a kamarády. Děti si na památku odne­sou domů Šaškův deník, tri­ko a nos. A! …možná přijde i Bolek.

1. tur­nus: 9. – 13. července 2018
2. tur­nus: 27. – 31. srp­na 2018
vždy od 8.30 do 17.00 hod.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na webo­vých strán­kách divadla.


PŘEDPRODEJ NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN
Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, začí­ná­me před­pro­dej tře­tí stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 20. 6. 2018 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.

PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!

PŘEDPRODEJ NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN
Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, začí­ná­me před­prod ej tře­tí stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 20. 6. 2018 v 10.00.V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.

PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!