Milí divá­ci,
ani jsme se nena­dá­li a jsme v roce 2020. Tedy ale­spoň co se týče pro­gra­mu, kte­rý aktu­ál­ně uvol­ňu­je­me do pro­de­je. Led­no­vé titu­ly si samy říka­jí o to, aby se sta­ly vánoč­ní­mi dár­ky pro Vaše blíz­ké. Vře­le dopo­ru­ču­je­me insce­na­ce Kore­spon­den­ce V+W, Heda Gable­ro­vá: Teo­rie dospě­los­ti, Kou­le nebo Bláz­no­vy zápis­ky. V led­no­vém pro­gra­mu nalez­ne­te také vět­ši­nu našich kme­no­vých před­sta­ve­ní, kte­rá zajis­té potě­ší kaž­dé­ho z Vás. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


PREMIÉRA REBELKY

15. lis­to­pa­du nás čeká dal­ší pre­mi­é­ra, ten­to­krát bri­lant­ní fran­couz­ské kome­die Rebel­ky — v hlav­ních úlo­hách Clau­de a Mar­got se před­sta­ví Chan­tal Poulla­in a Ště­pán­ka Křes­ťa­no­vá.
Pří­běh insce­na­ce nabí­zí pohled na dvě ženy, kte­ré se roz­hod­ly pro zásad­ní změ­nu ve svém ste­re­o­typ­ním živo­tě. Dost bylo pří­ko­ří a mani­pu­lo­vá­ní! Je na čase, aby o nich pře­sta­li roz­ho­do­vat jiní! I když jsou Clau­de a Mar­got zpo­čát­ku jako oheň a voda, pro­ži­jí spo­lu něko­lik dní, na kte­ré do smr­ti nezapomenou.


BESÍDKA SKLEP 2019 VE SLAVKOVĚ U BRNA

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky uve­de ve spo­lu­prá­ci se Zám­kem Slav­kov — Aus­ter­li­tz spe­ci­ál­ní před­sta­ve­ní Diva­dla Sklep, kte­ré bude uve­de­no ve SC Bona­par­te 28. 11. 2019 od 19h.
Přijď­te si užít před­sta­ve­ní slo­že­né z mno­ha humor­ných výstu­pů, ske­čů, gagů, pís­ní a tan­ců, kte­ré polech­ta­jí brá­ni­ci i tomu nej­vět­ší­mu morou­so­vi a kakabusovi.
Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit ZDE, v poklad­ně diva­dla nebo v IC Slav­kov u Brna.


MALÉ­hRY NA ZELNÉM TRHU 10

Spe­ci­ál­ní­ho uve­de­ní se dočka­jí také dvě insce­na­ce Diva­dla MALÉ­hRY. Jejich Čte­ní ke kafi (28. 11. v 19.00) a Pohád­ky a MALÉ­hRY (7. 12. v 15.00) uve­de­me v krás­ném pro­stře­dí Fres­ko­vé­ho sálu na Zel­ném trhu 10 v Brně. Ten­to maleb­ný pro­stor dodá obě­ma insce­na­cím pří­jem­nou atmo­sfé­ru a záro­veň navští­ví­te mís­to, kam se běž­ný občan jen tak nedostane!
Vstu­pen­ky: Čte­ní ke kafizde / Pohád­ky a MALÉ­hRYzde


PŘEDPRODEJ NA LEDEN

Jak už je v našem diva­dle zvy­kem, před­pro­dej vstu­pe­nek zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 16. 10. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA LEDEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


THE NAKED TRUTH PRO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Diva­del­ní spo­leč­nost StageArt­Cz ve spo­lu­prá­ci s Masa­ry­ko­vým onko­lo­gic­kým ústa­vem při­pra­vu­je bene­fič­ní před­sta­ve­ní insce­na­ce The Naked Tru­th – Odha­le­ná prav­da, kte­ré se bude konat 9. 1. 2020.
Akce se koná při pří­le­ži­tos­ti 85. Výro­čí MOÚ. Výtě­žek z akce bude věno­ván MOÚ na nákup soft­wa­ru, kte­rý znač­ně zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je porov­ná­ní a vyhod­no­ce­ní radi­o­lo­gic­kých sním­ků mamo­gra­fie, kdy správ­né vyhod­no­ce­ní a závěr může mít pro paci­ent­ku cenu života.
V rám­ci koná­ní této bene­fi­ce se všich­ni zúčast­ně­ní zří­ka­jí náro­ku na hono­rář a akce pro­bí­há ve spo­lu­prá­ci a za pod­po­ry Diva­dla Bol­ka Polív­ky. StageArt­Cz nabí­zí spe­ci­ál­ní vstu­pen­ky v ceně 1000 Kč, kte­ré je mož­né zakou­pit pro­střed­nic­tvím Vítěz­sla­va Char­vá­ta ([email protected]).


KNIHA BOLEK K ZAKOUPENÍ V POKLADNĚ

Posled­ních pár kusů za zvý­hod­ně­nou cenu! Jak jis­tě víte, náš  prin­ci­pál osla­vil 31. čer­ven­ce krás­né 70. naro­ze­ni­ny. Při té pří­le­ži­tos­ti byla vydá­na kni­ha Bolek, kte­rá mapu­je umě­lec­kou dráhu Bol­ka Polív­ky od jeho umě­lec­kých počát­ků, až k pre­mi­é­ře insce­na­ce Klíš­tě. V poklad­ně diva­dla může­te kni­hu kou­pit za spe­ci­ál­ní cenu 500 Kč.


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 17. 11. REBELKY

Chan­tal Poulla­in v sou­čas­nos­ti vystu­pu­je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky v představení:

A. Hor­ská dráha
B. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech
C. Je úchvat­ná!

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ.  Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 31. 10. 2019.


ZVEME VÁS:


7. 11. MADAME RUBINSTEIN

Autor: John Mis­to, Režie: Petr Svojt­ka, Hra­jí: Dana Syslo­vá, Mile­na Stein­masslo­vá, Jiří Hána

Tragi­ko­mic­ký pří­běh krá­lov­ny kos­me­tic­ké­ho impé­ria Hele­ny Rubin­stein a její nej­vět­ší rival­ky Eli­za­be­th Arden. Sebestřed­ná, ješit­ná a cynic­ká, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talen­tem pro obchod se vypra­co­va­la v jed­nu z nej­bo­hat­ších žen svě­ta. Nesná­še­la prázd­né tla­chá­ní, byla pro­s­to­ře­ká a fir­mu řídi­la pev­nou rukou do posled­ní­ho dechu. Jedi­né oslo­ve­ní, kte­ré při­pouš­tě­la, bylo Madame.

VSTUPENKY


20. 11. RE-KABARET RE:PUBLIKA ANEB S CENZUROU NA VĚČNÉ ČASY

Autor: Voj­těch Fat­ka, Matěj Ran­dár, Režie: Roman Gros­zmann, Hra­jí: Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Miroslav Sýko­ra, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Filip Teller, Pavol Seriš, Jan Špry­nar, kape­la VeHi­Ba (Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá, Jan Kyncl, Aleš Vosáh­lo, Jakub Kočič­ka, Mar­tin Švéda)

Spe­ci­ál­ní vydá­ní Re-Kaba­re­tu věno­va­né k  30. výro­čí Same­to­vé revo­lu­ce a 100. výro­čí vzni­ku Československa!

S Re-kaba­re­tem ten­to­krát pro­ces­tu­je­me 100 let repub­li­ky a oku­sí­me vše dob­ré i zlé, co se udá­lo na kul­tur­ním a umě­lec­kém poli. Prů­vod­cem tou­to ces­tou bude Cen­zu­ra, jejíž do dneš­ní doby saha­jí­cí cha­padla sva­zu­jí lidi s nepo­ho­dl­ný­mi či kon­tro­verz­ní­mi názo­ry. Při­po­me­ne tvor­bu per­ze­ku­o­va­ných i reži­mem pod­po­ro­va­ných uměl­ců, kte­ří nás bavi­li jak z diva­del­ních for­bín, tele­viz­ních obra­zo­vek, tak i zpo­za dve­ře tre­zo­ru. Re-kaba­ret budou pro­vá­zet dobo­vé pís­ně v inter­pre­ta­ci kape­ly VeHi­Ba (Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá, Jan Kyncl, Aleš Vosáhlo).

Vznik insce­na­ce byl spo­lu­fi­nan­co­ván z Nada­ce ČEZ.

VSTUPENKY


21. 11. RUDY LINKA SHOW — OSLAVA 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE

Přijď­te osla­vit 30 let od same­to­vé revo­lu­ce s Rudy Lin­kou do Diva­dla Bol­ka Polív­ky! Jeho One Man Show se nese v duchu svo­bo­dy, hud­by, a humo­ru s nad­hle­dem a leh­kos­tí, kte­ré mu při­ná­ší mož­ná i vzdá­le­nost mezi jeho dvě­ma domo­vy, jed­ním v New Yor­ku a dru­hým na Šumavě.

V roce 1980 opus­til Rudy Lin­ka ČSSR, aby o něko­lik let poz­dě­ji v USA stu­do­val na Berklee Colle­ge of Music a poznal se s jaz­zma­ny jako Jim Hall, John Aber­crom­bie, nebo John Sco­field, a i díky nim se dopra­co­val až na úpl­ný vrchol. “Lidé kte­ří inspi­ru­jí, to je motor, kte­rý dává život­ní ener­gii a odva­hu jít za svým snem” říká svě­to­ob­čan Rudy Lin­ka, kte­rý sám se za svůj život stal člo­vě­kem, kte­rý inspi­ru­je. Když se po Same­to­vé revo­lu­ci vrá­til, spo­lu s odstu­pem, kte­rý mu vzdá­le­nost mezi jeho domo­vem v New Yor­ku a Pra­hou nabí­zí, při­ve­zl do svo­jí vlas­ti novou ener­gii dělat věci jinak.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO