Milí divá­ci,
26. sezo­na je defi­ni­tiv­ně u kon­ce. Děku­je­me vám za nema­lou pří­zeň, kte­rou jste nám v uply­nu­lých měsí­cích pro­je­vo­va­li. Věří­te tomu, že vás divá­ků bylo přes deva­de­sát tisíc? I díky vaší věr­nos­ti se poda­ři­lo něco, čemu jsme sami do posled­ní chví­le nevě­ři­li a prv­ní  divá­ci to pocí­tí už 9. září…
V nové sezo­ně se opět může­te těšit na všech­ny naše insce­na­ce (novin­kou bude lis­to­pa­do­vá pre­mi­é­ra hry Rebel­ky), insce­na­ce part­ner­ských diva­del Stu­dio DVA nebo Štúdio L+S a samo­zřej­mě na naše pra­vi­del­né hos­ty — Diva­dlo Pet­ra Bez­ru­če, Diva­dlo Na zábrad­lí, Dej­vic­ké diva­dlo nebo Diva­dlo Járy Cimr­ma­na.
Věří­me, že spo­lu opět pro­ži­je­me pes­trou sezo­nu a bude­me se těšit z pří­jem­ně pro­ži­tých večerů.
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky


ROZŠÍŘENÍ SEKTORŮ HLEDIŠTĚ DBP

Od sezo­ny 2019 / 2020 jsme dopl­ni­li roz­dě­le­ní sek­to­rů sálu o Sek­tor C. Ten­to sek­tor spa­dá do lev­něj­ší ceno­vé kate­go­rie a týká se 13. a 14. řady ve spod­ní čás­ti a II. řady na balkoně.
Roz­dě­le­ní hle­diš­tě si může­te zob­ra­zit ZDE.


DOPLNĚNÁ PŘEDSTAVENÍ V ŘÍJNU

V říj­no­vém pro­gra­mu, kte­rý je jinak v pro­de­ji již od půl­ky čer­ven­ce, může­te nyní nalézt dal­ší dopl­ně­ná před­sta­ve­ní. Kon­krét­ně talk show EH! Život je krásnej! (4. 10.) a insce­na­ce Sta­ré dámy (12. 10.), Vep­řo, kne­d­lo, zelo (13. 10.) a Je úchvat­ná! (25. 10.). Vstu­pen­ky lze zakou­pit onli­ne nebo v poklad­ně divadla.


LETNÍ REKONSTRUKCE

Jakmi­le se s vámi na kon­ci červ­na roz­lou­čí­me, při­chá­zí na scé­nu děl­ní­ci, kte­ří se chy­tí prá­ce a při­pra­vu­jí diva­dlo na novou sezo­nu, aby se zvý­ši­lo vaše pohod­lí. Ten­to­krát se ino­va­ce týká seze­ní v sále — kon­krét­ně bylo vymě­ně­no lino­le­um pod seda­dly a tak­též byla repa­so­vá­na seda­dla. Radost z rekon­struk­ce budou mít i při­jíž­dě­jí­cí herec­ké sou­bo­ry, jeli­kož došlo také k poklád­ce nových prken na jeviš­ti.
Tou­to ces­tou bychom rádi podě­ko­va­li Sta­tu­tár­ní­mu měs­tu Brnu, kte­ré vel­kou měrou  při­spě­lo k této rekonstrukci.


VÍKENDOVÉ POHÁDKY

Cho­dí­te rádi do diva­dla i s Vaši­mi rato­lest­mi? U nás v diva­dle může­te kaž­dý měsíc vybí­rat z pro­duk­cí, kte­ré potě­ší nejen nejmen­ší divá­ky. Na pohád­ko­vé víken­dy se může­te těšit již od říj­na. Pohád­ko­vé pro­duk­ce začí­na­jí vždy o víken­dech v 10 hodin dopo­led­ne a trva­jí zpra­vi­dla hodinu.
Kom­plet­ní seznam pohád­ko­vých pro­duk­cí ZDE.


DIVADELNÍ KLUBY NA SEZONU 2019/2020

Cho­dí­te rádi do Diva­dla Bol­ka Polív­ky, ale neda­ří se Vám zakou­pit vstu­pen­ky do před­ních řad? Rádi bys­te dostá­va­li pra­vi­del­né infor­ma­ce ješ­tě před­tím, než jsou pub­li­ko­vá­ny veřej­nos­ti? Tyto a mno­hé dal­ší výho­dy Vám při­ná­ší klu­by Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Sta­čí si jen vybrat ten, kte­rý je pro Vás nej­lep­ší, a zare­gis­tro­vat se přes for­mu­lář nebo pří­mo v poklad­ně divadla.


PŘEDPRODEJ NA LISTOPAD

Jak už je v našem diva­dle zvy­kem, před­pro­dej vstu­pe­nek zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 21. 8. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA LISTOPAD SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


SERIAL KILLER

Prv­ní fes­ti­val TV a onli­ne seri­á­lo­vé tvor­by ve střed­ní a východ­ní Evro­pě se bude podru­hé konat v Brně už od 24. 9. 2019! Více na www.serialkiller.tv.


KNIHA BOLEK K ZAKOUPENÍ V POKLADNĚ

Jak jis­tě víte, náš  prin­ci­pál osla­vil 31. čer­ven­ce krás­né 70. naro­ze­ni­ny. Při té pří­le­ži­tos­ti byla vydá­na kni­ha Bolek, kte­rá mapu­je umě­lec­kou dráhu Bol­ka Polív­ky od jeho umě­lec­kých počát­ků, až k pre­mi­é­ře insce­na­ce Klíště.
V poklad­ně diva­dla může­te kni­hu kou­pit za spe­ci­ál­ní cenu 500 Kč. Tak nevá­hej­te, máme jich pou­ze ome­ze­ný počet.
Mimo to — fanouš­ky Manéže Bol­ka Polív­ky bychom rádi upo­zor­ni­li na posled­ní kus DVD Síň slá­vy – Manéž Bol­ka Polív­ky, kte­rý je k mání také v poklad­ně divadla.


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 13. 9. HORSKÁ DRÁHA

Kte­ré před­sta­ve­ní bude mít pre­mi­é­ru v našem diva­dle 15. lis­to­pa­du 2019?
A. Maryša
B. EH! Život je krásnej!
C. Rebel­ky
Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ. Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat 30. 8. 2019.


ZVEME VÁS:


14. 9. THE BEST OF RE-KABARET

Závě­reč­né uve­de­ní občas­ní­ku Re-Kaba­ret při­ne­se ty nej­lep­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší scén­ky ze všech dílů.

Režie: Matěj Ran­dár, Hra­jí: Pavol Seriš, Filip Teller, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Jan Šptry­nar, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, kape­la Claunica

Prud­ce zábav­ný, lehce návy­ko­vý, drze spo­le­čen­ský, nekom­pro­mis­ně sati­ric­ký, pra­vi­del­ný občas­ník plný gagů, stand-upů, klau­ne­rií, hud­by a pohy­bu. Na jed­nom jeviš­ti se v jeden večer pot­ka­jí zná­mí i nezná­mí, mla­dí i věkem pro­tře­lí, mistři sou­čas­ní i budou­cí, aby Vám před­ved­li kus ze své­ho umě­ní a utka­li se v klá­ní o Váš smích.

Vaše pra­vi­del­ná dáv­ka humo­ru, kte­rou Vám dopo­ru­čí kaž­dý smys­lů pří­tom­ný lékař.
Pří­stup­né pro všech­ny od 15 do 150 let!

VSTUPENKY


4. 10. EH! ŽIVOT JE KRÁSNEJ!

Odhoď­te sta­ros­ti a ponoř­te se s námi do pří­jem­né­ho poví­dá­ní a vzpo­mí­ná­ní v pořa­du EH! Život je krásnej!

Mode­rá­to­ři: Petr Hal­ber­sta­dt, Miroslav Etzler, Host: Bolek Polívka

Pokud máte rádi vese­lí, smích, humor a dobrou zába­vu, tak je náš pořad určen prá­vě vám. Miroslav Etzler i Petr Hal­ber­sta­dt se během své pro­fes­ní pou­ti setka­li s mno­ha zají­ma­vý­mi osob­nost­mi a jsou při­pra­ve­ni tato setká­ní s vámi sdí­let. Kaž­dý pořad bude vždy navíc oko­ře­něn zají­ma­vým hos­tem, kte­rý při­dá také svo­ji por­ci dob­ré zábavy.
Jeviš­tě, záku­li­sí, fil­mo­vý plac to jsou mís­ta, kte­rá nás láka­jí a lec­kdy vyvo­lá­va­jí otaz­ní­ky, zda je na těch­to mís­tech sku­teč­ně tak vese­lo jak se někdy říká. Nebo je to pros­tě jen prá­ce jako kaž­dá jiná? Co se vlast­ně dá zažít při prá­ci v diva­dle nebo při natá­če­ní. Jaké byly ve sku­teč­nos­ti naše herec­ké legen­dy? A nejen oni. Co naši malí­ři? Nebo špič­ko­vý lékaři?

VSTUPENKY


29. 10. RUDY LINKA TRIO

Kon­cert svě­to­vě uzná­va­né­ho jazzmana.

Hra­jí: Rudy Lin­ka, Alu­ne Wade (bass), Rudy Royston (drums)

Rudy Lin­ka před­sta­ví hud­bu ze své­ho alba “Ame­ri­can Trai­ler” kte­ré bylo vyhlá­še­no nahráv­kou měsí­ce úno­ra v ame­ric­kém časo­pi­se DownBe­at . Na bicí nástro­je hra­je jeden z před­ních bube­ní­ků dneš­ní newy­or­ské scé­ny Rudy Royston a na elek­tric­kou basu hra­je Alu­ne Wade ze Sene­ga­lu , kte­rý hrál mimo jiné i s Joe Zawinulem.

VSTUPENKY