Milí divá­ci,
posled­ní pre­mi­é­rou 26. sezo­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky bude v pátek 10. květ­na od 19.00 autor­ská insce­na­ce Bol­ka Polív­ky Klíš­tě, ve kte­ré si zahra­je spo­leč­ně s Mila­nem Lasi­cou. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Petr Hal­ber­sta­dt, Kami­la Valůš­ko­vá nebo Gab­rie­la Šte­fa­no­vá a Milan Sed­lá­ček. Klíš­tě je pří­bě­hem dvou dáv­ných přá­tel, kte­ří se setká­va­jí v diva­del­ním klu­bu. Spo­leč­ně zjiš­ťu­jí, že jejich setká­ní by bylo radost­něj­ší, kdy­by neby­lo nepří­jem­ných vzpo­mí­nek, výči­tek a sebestřednosti.

VSTUPENKY

Scé­no­gra­fic­kým předob­ra­zem pro diva­del­ní klub, kte­rý je dějiš­těm hry, se stal legen­dár­ní bar Posled­ní leč. Výmluv­ný je také podti­tul hry: Život je diva­dlo, ve kte­rém kaž­dý tou­ží po jiné roli. Zatím­co herec v podá­ní Mila­na Lasi­ci má za sebou vel­mi úspěš­nou kari­é­ru, jeho kole­ga ztvár­ně­ný Bol­kem Polív­kou zastá­val spí­še men­ší role. Roz­ho­vor v diva­del­ním klu­bu se tedy neo­be­jde bez výči­tek. Otáz­kou, jež se celým pří­bě­hem pro­lí­ná, je, zda tito dva sta­ří kohou­ti žijí pod­zim živo­ta nebo jaro smrti.

Těší­me se na setká­ní s vámi,

Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky