Milí divá­ci,
tolik oče­ká­va­ný před­pro­dej vstu­pe­nek na naše Let­ní scé­ny je tu! V letoš­ním roce se z našich před­sta­ve­ní může­te potě­šit hned na třech mís­tech Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je. Prv­ní šta­cí bude maleb­né měs­to Miku­lov, kde naše před­sta­ve­ní uve­de­me ve zre­kon­stru­o­va­ném amfi­te­át­ru, dru­hým mís­tem bude Bis­kup­ský dvůr v Brně a nako­nec potě­ší­me všech­ny divá­ky v roman­tic­kých kuli­sách zám­ku ve Slav­ko­vě u Brna.
Těšit se může­te jak na insce­na­ce z naše­ho reper­toá­ru, tak na oblí­be­né diva­dlo Stu­dio DVA nebo kon­cer­ty Ondře­je Havel­ky s Melo­dy Makers nebo Hany a Pet­ra Ulrych­o­vých s kape­lou JAVORY BEAT. Těší­me se na setká­ní s Vámi u nás v diva­dle nebo v maleb­ných měs­tech již­ní Moravy!
Diva­dlo Bol­ka Polívky


RE-KABARET RE:PUBLIKA ANEB S CENZUROU NA VĚČNÉ ČASY PRO ŠKOLY

Jste uči­te­lem na ško­le a rád bys­te své svě­řen­ce vzal do diva­dla na před­sta­ve­ní? Pak je skvě­lým tipem naše insce­na­ce Re-kaba­ret Re:publika aneb S cen­zu­rou na věč­né časy, kte­rá vznik­la k výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky a mapu­je její his­to­rii až do dneš­ních dní. Spo­leč­ně pro­jde­me nej­zá­sad­něj­ší mil­ní­ky naší his­to­rie a jako bonus se po kaž­dém z před­sta­ve­ní bude konat cca hodi­no­vá bese­da s Luď­kem Nava­rou a Bohu­mi­lem Kar­tou­šem – odbor­ní­ky na roz­po­zná­ní fake news a dezinformací.

Před­sta­ve­ní uvá­dí­me 28. 5. od 12.30h a 29. 5., 11. a 12. 6. od 9.30h.

Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit v poklad­ně diva­dla nebo přes obchod­ní oddě­le­ní [email protected].


POZEMŠŤAN PAVOLA SERIŠE MÁ PO ÚSPĚŠNÉ PREMIÉŘE

Začát­kem dub­na pro­běh­la vel­mi oče­ká­va­ná pre­mi­é­ra nové autor­ské insce­na­ce Pavo­la Seri­še — Pozemšťan. Ova­ce ve sto­je po skon­če­ní fyzic­ké­ho stand-upu a kome­di­ál­ní pan­to­mi­my o tom, jak se cho­vá­me a jací jsme, nebra­ly kon­ce. Naši novin­ku o mimo­zemš­ťa­no­vi, kte­rý se chce stát pozemš­ťa­nem, uve­de­me do pro­sin­ce 2019 pou­ze 3x, tak nevá­hej­te a opat­ře­te si vstu­pen­ky na toto mimo­řád­né setká­ní. V pro­de­ji jsou všech­ny ter­mí­ny — 28. 5., 31. 10. a 22. 12.


VÍKENDOVÉ POHÁDKY PRO DĚTI

Cho­dí­te rádi do diva­dla i s Vaši­mi rato­lest­mi? U nás v diva­dle může­te kaž­dý měsíc vybí­rat z pro­duk­cí, kte­ré potě­ší nejen nejmen­ší divá­ky. V nej­bliž­ší době uve­de­me Čtyř­lís­tek a talisman moci, O pokla­du ve mlýně nebo pohád­ku O sta­teč­ném ková­ři Mike­šo­vi.

Pohád­ko­vé pro­duk­ce začí­na­jí vždy o víken­dech v 10 hodin dopo­led­ne a trva­jí zpra­vi­dla hodinu.


MINDGAME — LÍBEZNÉ VYHLÍDKY: 16. 4. — AKCE NA VSTUPENKY 

Pra­vi­del­ným odbě­ra­te­lům našich news­let­te­rů vždy rádi udě­lá­me radost! Aktu­ál­ně jsme pro vás při­pra­vi­li seci­ál­ní nabíd­ku na vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní MINDGAME — Líbez­né vyhlíd­ky. Na čer­nou kome­dii bys­te nemě­li vyrá­žet sami! Pro­to s sebou part­ne­ra nebo kama­rá­dy a spo­leč­ně si užij­te pře­kva­pi­vý pří­běh s neče­ka­ným rozuz­le­ním. Váš dopro­vod si uži­je před­sta­ve­ní zdar­ma, a to se vyplatí!

Pro zís­ká­ní této výji­meč­né ceny kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní DBP: Jakub Adá­mek, [email protected], 777 088 228 nebo ji uplat­ně­te onli­ne při zadá­ní sle­vo­vé­ho kódu THRILLER.


PŘEDPRODEJ NA LETNÍ SCÉNY

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, před­pro­dej zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 17. 4. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.

PROGRAM NA LETNÍ SCÉNY SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ RADOVANA VESELÉHO — ANDĚLÉ A OSTATNÍ

Zve­me Vás na ver­ni­sáž výsta­vy obra­zů Rado­va­na Vese­lé­ho, kte­rá se usku­teč­ní v úte­rý 30. dub­na od 16.30 ve foyer Diva­dla Bol­ka Polívky.


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 18. 5. KLÍŠTĚ

Ve kte­ré insce­na­ci může­te do kon­ce sezo­ny vidět dvo­ji­ci Bolek Polív­ka a Milan Lasi­ca?

A. Hor­ská dráha
B. Letem sokolím
C. Mínus dva

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ.

Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat  30. 4. 2019.


ZVEME VÁS:


POHÁDKY A MALÉ­hRY 28. 4.

Čtou: Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Danie­la Zby­tov­ská, Niko­la Zbytovská

V pačát­ku roku vyda­lo diva­dlo MALÉ­hRY svou dru­hou kni­hu pohá­dek… „Pohád­ky a MALÉ­hRY“ ke kte­ré vzni­kl také pořad…
„LITERÁRNÍ SALÓN“ – hodi­no­vé čte­ní pohá­dek dopro­vá­ze­né pro­jek­ce­mi ani­mo­va­ných obráz­ků z kni­hy, čaj z rus­ké­ho samo­va­ru, hra­ní si, pohoda…

Pořad je určen pro děti od 4  do 10 let.

“Pohád­ky a Malé­hry”, deset vese­lých pohá­dek, plných podiv­ných pohád­ko­vých bytos­tí, spous­ta barev­ných obráz­ků a taky malé kar­to­no­vé diva­dlo s lout­ka­mi, se kte­rý­mi si kaž­dý může zahrát vlast­ní diva­del­ní před­sta­ve­ní. Zná­te Můvu, kre­den­co­vé stra­ši­dlo, pohád­ko­vé­ho dědeč­ka, co vám spl­ní za kou­sek chle­ba přá­ní, čer­ty, co cho­dí do ško­ly,  nebo Emi­la – les­ní stra­ši­dlo co se bálo stra­šit? Ne? Tak si o nich něco pře­čtě­te v naší pohád­ko­vé knížce.”

VSTUPENKY


HORSKÁ DRÁHA 26. 4., 30. 5., 9. 6., 14. 6.

Autor: Eric Assous, Režie: Petr Hal­ber­sta­dt, Hra­jí: Milan Kňaž­ko a Jit­ka Ježková

Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer.
Nao­pak oba hrá­či roz­jíž­dě­jí pře­hlíd­ku šar­mu a osob­ní­ho kouz­la, kte­ré se pře­lé­vá z jed­né stra­ny na dru­hou, až si při­pa­dá­me doslo­va jako na hor­ské drá­ze. A stej­ně, jako musí po kaž­dém stou­pá­ní při­jít prud­ký sešup, tak se díky neče­ka­ným zvra­tům náh­le pro­mě­ňu­je také situ­a­ce mezi hos­ti­te­lem a jeho hos­tem. Jíz­da na hor­ské drá­ze je zkrát­ka nevy­zpy­ta­tel­ným, ale sil­ným zážit­kem pro všech­ny zúčastněné.

VSTUPENKY


KLÍŠTĚ — PREMIÉRA 10. 5. —  reprí­zy na webu

Autor a režie: Bolek Polív­ka, Hra­jí: Bolek Polív­ka, Milan Lasi­ca, Petr Hal­ber­sta­dt, Kami­la Valůš­ko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Milan Sedláček

Dva sta­ří přá­te­lé setká­va­jí se v diva­del­ním klu­bu. Na obou scé­nách pro­bí­ha­jí kos­tý­mo­vé zkouš­ky a foto­gra­fo­vá­ní postav. Dlou­ho se nevi­dě­li. Oba jsou postar­ší, vype­li­cha­ní, býva­lí kohou­ti. Jejich setká­ní by bylo radost­něj­ší, kdy­by neby­lo nepří­jem­ných vzpo­mí­nek, výči­tek a řin­če­ní pře­bu­je­lé­ho jáství. Neví­me, zda tito dva žijí pod­zim živo­ta nebo jaro smrti.
Důle­ži­té role hra­jí také bar­man, oží­va­jí­cí socha Kom­tu­ra a dív­ka Leo­na. Ti dva si na ní pomě­řu­jí své svůd­cov­ské schop­nos­ti. Spí­še ze zvy­ku. V diva­del­ním klu­bu je zaká­zá­no pít alko­hol i kou­řit. Žilo se, už se neži­je. A zdá se, že žít se nebu­de. Smut­né. Komické.

VSTUPENKY


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO