Milí divá­ci,
před­pro­dej na posled­ní měsíc v sezo­ně je tu. Ješ­tě než se pus­tí­te do výbě­ru před­sta­ve­ní, věnuj­te krát­kou pozor­nost našim tra­dič­ním dopo­ru­če­ním. Z boha­té­ho pro­gra­mu napří­klad dopo­ru­ču­je­me diva­del­ní thriller MINDGAME — Líbez­né vyhlíd­ky, novou hru Bol­ka Polív­ky Klíš­tě, kte­rá bude mít pre­mi­é­ru v květ­nu, nebo také tolik oblí­be­né Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, jež na pro­gra­mu nalez­ne­te popr­vé v této sezoně.
S příš­tím před­pro­de­jem se může­te těšit na pro­dej líst­ků na Let­ní scé­nu Diva­dla Bol­ka Polív­ky, kte­rá se v letoš­ním roce ode­hra­je hned na třech mís­tech — a to v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě, na Bis­kup­ském dvo­ře v Brně a na nádvo­ří zám­ku ve Slav­ko­vě u Brna.
A nako­nec Vás srdeč­ně zve­me na tra­dič­ní aprí­lo­vý hap­pe­ning, kte­rý kaž­do­roč­ně pořá­dá­me ke Dni klau­nů na Jakub­ském náměs­tí, ten­to­krát přes­ně na prv­ní aprí­lo­vý den. Těšit se může­te na boha­tý dopro­vod­ný pro­gram a jako kaž­dý rok na večer­ní Re-kaba­ret v diva­dle.
Těší­me se na všech­na setká­ní s Vámi.
Diva­dlo Bol­ka Polívky


RE-KABARET RE:PUBLIKA ANEB S CENZUROU NA VĚČNÉ ČASY PRO ŠKOLY

Jste uči­te­li na ško­le a rádi bys­te své svě­řen­ce vza­li do diva­dla na před­sta­ve­ní? Pak je skvě­lým tipem naše insce­na­ce Re-kaba­ret Re:publika aneb S cen­zu­rou na věč­né časy, kte­rá vznik­la k výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky a mapu­je její his­to­rii až do dneš­ních dní. Spo­leč­ně pro­jde­me nej­zá­sad­něj­ší mil­ní­ky naší his­to­rie a jako bonus se po kaž­dém z před­sta­ve­ní bude konat cca hodi­no­vá bese­da s Luď­kem Nava­rou a Bohu­mi­lem Kar­tou­šem – odbor­ní­ky na roz­po­zná­ní fake news a dezinformací.
Před­sta­ve­ní uvá­dí­me 28. 5. od 12.30h a 29. 5., 11. a 12. 6. od 9.30h.
Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit v poklad­ně diva­dla nebo přes obchod­ní oddě­le­ní [email protected].


FESTIVAL ŽENY ŽENÁM POKRAČUJE

Prá­vě pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val Ženy ženám se nachá­zí ve své polo­vi­ně. Z pro­gra­mu, kte­rý nás čeká v příš­tích dnech, si jis­tě nenech­te ujít bese­du s Hele­nou Třeští­ko­vou a Petrou Nesva­či­lo­vou, kte­rá se pod názvem Jsme reži­sér­ka­mi své­ho živo­ta? koná 27. břez­na od 16.00 ve foyer diva­dla, nebo tře­ba film Colet­te: Pří­běh váš­ně s Kei­rou Kni­ght­ley v hlav­ní roli pro­mí­ta­ný v Uni­ver­zit­ním kině Sca­la 23. břez­na od 13.00. Fes­ti­val se koná pod zášti­tou pri­má­tor­ky sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna JUDr. Mar­kéty Vaňkové.
Kom­plet­ní pro­gram zde.


SHYLOCK — HERECKÝ KONCERT MILANA KŇAŽKA

Brněn­skou der­ni­é­ru Cenou Thá­lie ověn­če­né insce­na­ce Shy­lock bude­te mít mož­nost zhléd­nout 12. dub­na od 19.00.
Prvot­ní téma anti­se­mi­tis­mu je roz­ví­je­no pře­de­vším o úva­hy poli­tic­ké korekt­nos­ti a vol­ně pře­chá­zí až na ten­ký led auto­cen­zu­ry, ve finá­le pak k důle­ži­tos­ti tvůr­čí svo­bo­dy. Suve­rén­ním herec­kým výko­nem Milan Kňaž­ko for­mu­lu­je auto­ro­vy myš­len­ky jas­ně, sro­zu­mi­tel­ně a s potřeb­ným akcen­tem. A divák by se měl zamyslet.

VSTUPENKY


PREMIÉRA: PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN

Dru­hou pre­mi­é­rou sezo­ny bude autor­ská insce­na­ce Pavo­la Seri­še Pozemšťan.
Bláz­ni­vý pří­běh mimo­zemš­ťa­na, kte­rý tou­ží stát se pozemš­ťa­nem. Pohy­bu­je se po pla­ne­tě Zemi a bed­li­vě nás pozo­ru­je, aby se nau­čil být jako my. Nemá to ale jed­no­du­ché. Jsme totiž podiv­něj­ší, než si mys­lel. Poda­ří se mu pocho­pit naše cho­vá­ní a zapad­nout do společnosti?
Ve své nej­no­věj­ší autor­ské insce­na­ci Pavol Seriš sati­ric­ky pohlí­ží na cha­o­tic­ký svět, kte­rý dneš­ní člo­věk při­jí­má jako nor­mu. “Pozemšťan” je diva­del­ní zprá­vou o lidech 21. sto­le­tí, kte­ří se díva­jí všu­de kolem sebe, jen ne do zrca­dla. Fyzic­ký stand-up a kome­di­ál­ní pan­to­mi­ma o tom, jak se cho­vá­me a jací jsme.
Autor a hra­je: Pavol Seriš, Super­vi­ze: Bolek Polív­ka, Režie: Hana Miko­láš­ko­vá, Dra­ma­tur­gie: Matěj Ran­dár

Pre­mi­é­ra 5. 4. od 19h, reprí­za 28. 5.


VÍKENDOVÉ POHÁDKY PRO DĚTI

Cho­dí­te rádi do diva­dla i s Vaši­mi rato­lest­mi? U nás v diva­dle může­te kaž­dý měsíc vybí­rat z pro­duk­cí, kte­ré potě­ší nejen nejmen­ší divá­ky. V nej­bliž­ší době uve­de­me Čtyř­lís­tek a talisman moci, Prin­cez­nu na hráš­ku nebo pohád­ku O sta­teč­ném ková­ři Mike­šo­vi.

Pohád­ko­vé pro­duk­ce začí­na­jí vždy o víken­dech v 10 hodin dopo­led­ne a trva­jí zpra­vi­dla hodinu.


PŘEDPRODEJ NA ČERVEN

Jak už je v Diva­dle Bol­ka Polív­ky zvy­kem, červ­no­vý před­pro­dej zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsíci.
Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 20. 3. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.

PROGRAM NA ČERVEN SI MŮŽETE V PDF STÁHNOUT ZDE!


VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MICHAELA RITTSTEINA

Foyer diva­dla zapl­ní pozo­ru­hod­ná díla malí­ře, kres­lí­ře, gra­fi­ka a ilu­strá­to­ra, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších sou­čas­ných čes­kých uměl­ců Micha­e­la Ritt­stei­na. Rádi bys­me Vás tím­to srdeč­ně pozva­li na ver­ni­sáž výsta­vy jeho obra­zů nazva­né Ces­tou neces­tou, kte­rá se usku­teč­ní ve foyer diva­dla v pátek 22. břez­na v 16:45.
Těší­me se na Vás!


SOUTĚŽ O 3x 2 VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ 16. 4. MINDGAME — LÍBEZNÉ VYHLÍDKY

Jed­nu z hlav­ních rolí v insce­na­ci ztvár­ňu­je Petr Hal­ber­sta­dt. Ve kte­rých dal­ších insce­na­cích z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky jej může­te vidět?

A. Hor­ská drá­ha, Klíště
B. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech, Hor­ská dráha
C. Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, Klíště

Správ­né odpo­vě­di s Vaším celým jmé­nem může­te zasí­lat e‑mailem na adre­su: [email protected] s před­mě­tem SOUTĚŽ.

Výher­ce bude­me kon­tak­to­vat  4. 3. 2019.


ZVEME VÁS:


1. 4. Re-kaba­ret: APRÍLOVÝ SPECIÁL

Autor a režie: Voj­těch Fat­ka, Hra­jí: Pavol Seriš, Filip Teller, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Jan Špry­nar, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Miroslav Sýko­ra, kape­la VeHiBa 

Kom­po­no­va­ný večer plný klaun­ských gagů, komic­kých scé­nek a dob­ré­ho humoru.
Prud­ce zábav­ný, lehce návy­ko­vý, drze spo­le­čen­ský, nekom­pro­mis­ně sati­ric­ký, pra­vi­del­ný občas­ník plný gagů, stand-upů, klau­ne­rií, hud­by a pohy­bu. Na jed­nom jeviš­ti se v jeden večer pot­ka­jí zná­mí i nezná­mí, mla­dí i věkem pro­tře­lí, mistři sou­čas­ní i budou­cí, aby Vám před­ved­li kus ze své­ho umě­ní a utka­li se v klá­ní o Váš smích.
Vaše pra­vi­del­ná dáv­ka humo­ru, kte­rou Vám dopo­ru­čí kaž­dý smys­lů pří­tom­ný lékař.
Pří­stup­né pro všech­ny od 15 do 150 let!

VSTUPENKY


13. 4. LETEM SOKOLÍM

Autor: Petr Jar­čev­ský, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Voj­těch Fat­ka, Režie: Petr Jar­čev­ský, Hra­jí: Michal Cho­va­nec a Ondřej Klíč

Klau­ne­rie Letem soko­lím vyprá­ví o podi­vu­hod­ném přá­tel­ství dvou klau­nů, náčel­ní­ka župy Břéti a její­ho jedi­né­ho aktiv­ní­ho čle­na Čeň­ka. Dvo­ji­ce se ve sta­ré soko­lov­ně urput­ně sna­ží při­pra­vit na Vše­so­kol­ský slet. Břé­ťův sokol­ský postoj pře­chá­zí od bohu­li­bé­ho cvi­če­ní těla až k dogma­tic­ké­mu pro­sa­zo­vá­ní myš­le­nek zakla­da­te­le soko­la Mirosla­va Tyr­še, jehož nástup­cem se cítí být. Zís­kat uzná­ní pro svou Župu 48 je jeho život­ním snem. Jeho tou­ha dove­de oba cvi­čen­ce do mez­ních situ­a­cí. Nad samot­ným pří­bě­hem však sto­jí klaun­ské exis­ten­ce Čeň­ka a Břéti a jejich per­ma­nent­ně pro­blé­mo­vé­ho vztahu.
Před­sta­ve­ní vznik­lo pod super­vi­zí Bol­ka Polívky.
Vhod­né pro děti od 10 let.

VSTUPENKY


26. 4. HORSKÁ DRÁHA

Autor: Eric Assous, Režie: Petr Hal­ber­sta­dt, Hra­jí: Milan Kňaž­ko a Jit­ka Ježková

Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer.
Nao­pak oba hrá­či roz­jíž­dě­jí pře­hlíd­ku šar­mu a osob­ní­ho kouz­la, kte­ré se pře­lé­vá z jed­né stra­ny na dru­hou, až si při­pa­dá­me doslo­va jako na hor­ské drá­ze. A stej­ně, jako musí po kaž­dém stou­pá­ní při­jít prud­ký sešup, tak se díky neče­ka­ným zvra­tům náh­le pro­mě­ňu­je také situ­a­ce mezi hos­ti­te­lem a jeho hos­tem. Jíz­da na hor­ské drá­ze je zkrát­ka nevy­zpy­ta­tel­ným, ale sil­ným zážit­kem pro všech­ny zúčastněné.

VSTUPENKY

 


PARTNER DIVADLA: PORSCHE BRNO